Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2015 - o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

Město Litoměřice
Nařízení Rady města č. 2/2015

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy,

kterým se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015

Rada města Litoměřice se usnesla dne 22.10.2015 na základě ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení Rady města Litoměřice (dále jen nařízení):

Čl. 1
Změny ustanovení

Tímto nařízením se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 tak, že se nahrazuje Příloha č. 4 novým zněním. Touto změnou se do uvedené přílohy doplňuje:

Příloha č. 4: doplňuje se o novou IV. zónu s cenou za stání 13,-Kč za prvních 120 minut (1. VPL) a za dalších 120 minut 18,-Kč (2. a 3. VPL), cenou za celodenní parkování 30,-Kč a provozní dobou Po – Pá 5 - 17 hod.; tato zóna je stanovena pro lokalitu: ulice Marie Pomocné - parkoviště u autobusového nádraží.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 zůstávají nezměněna.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

 

1. místostarosta
Mgr. Karel Krejza

Přílohy:
 Nařízení RM č. 2/2015 (.pdf)

NAHORU