Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení 4/2024

Číslo jednací: MULTM/0052951/24/PRO/MSk

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení č. 4/2024

Vyvěšení

Vyvěšeno : 01.07.2024
Sejmuto: 17.7.2024

Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 Oznámení o vyhlášení (.pdf)


M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

 Nařízení č. 4/2024, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

 Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. června 2024 usnesla usnesením č. 399/12/2024 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

  Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se vymezují:

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky (vymezené oblasti obce), které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1, viz Článek 3 tohoto nařízení.

(2) Místní komunikace v centru města Litoměřice (vymezené oblasti obce), na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které májí sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů2, viz Článek 4 tohoto nařízení.

(3) Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení, včetně podmínek pro vydávání a užívání parkovacích karet. Osvobození od zpoplatnění.

(4) Podmínky, za kterých mohou fyzické či právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce provádět zásobování těchto provozoven.

(5) Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy3 je stanovena v Ceníku uvedeném v přílohách tohoto nařízení.

 Čl. 2
Správa komunikací

(1) Správcem zpoplatněných pozemních komunikací je Město Litoměřice. Správu zpoplatněných pozemních komunikací vykonává prostřednictvím příspěvkové organizace města Technické služby města Litoměřice (TSM).

Čl. 3
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

 (1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, včetně Ceníku, jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto nařízení.

(2) Cena za celou dobu stání vozidla musí být zaplacena jedním z těchto způsobů:

  • v parkovacím automatu (transakce je evidována v systému a plátce si může vytisknout parkovací lístek),
  • prostřednictvím aplikace (transakce je evidována v systému a plátce obdrží potvrzení do svého komunikačního zařízení).

(3) Zaplacení sjednané ceny jak v parkovacím automatu, tak prostřednictvím aplikace je prokázáno zadáním registrační značky vozidla, kdy se informace o zaplacení za toto konkrétní vozidlo promítne do systému, na nějž je napojena Městská policie Litoměřice. 

Čl. 4
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám se sídlem nebo provozovnou,

místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti

(1) Místní komunikace v centru města Litoměřice, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu v této vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti obce, včetně Ceníku jsou uvedené v Příloze č. 2 tohoto nařízení (I. zóna – Parkovací zóna centrum). 

(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje potvrzením o zaplacení virtuální parkovací karty Centrum. 

Čl. 5
Virtuální parkovací karty Centrum – držitelé, placení a registrace

 (1) Držitelům virtuální parkovací karty Centrum, kterými jsou osoby uvedené v Čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor) potvrzení o zaplacení a zavede jejich údaje do elektronického systému. 

(2) Držitelem virtuální parkovací karty Centrum může být kromě osob uvedených v Čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení také fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům.

(3) Držitelem virtuální parkovací karty Centrum nemůže být osoba s místem trvalého pobytu na ohlašovně MěÚ Litoměřice.

(4) Virtuální parkovací karty Centrum jsou registrovány v maximálním počtu 630 karet, pro I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce4.

(5) Na každou osobu splňující stanovené podmínky může být registrována jedna virtuální parkovací karta Centrum. Registrování dalších virtuálních parkovacích karet Centrum je možné jen za podmínek:

a) dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti obce,

b) zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů uvedené v Ceníku (Příloha č. 2),

c) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.

(6) Operátor je před registrováním virtuální parkovací karty Centrum osobě splňující stanovené podmínky oprávněn požadovat prokázání

a) místa trvalého pobytu fyzické osoby (i cizince) ve vymezené oblasti obce,

b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být virtuální parkovací karta Centrum registrována, tj. žadatel je zapsán jako vlastník nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům anebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,

c) u fyzických osob podnikajících či právnických osob umístění sídla či provozovny ve vymezené oblasti obce.

 (7) V systému se k virtuální parkovací kartě Centrum registrují tyto údaje:

a) číslo virtuální parkovací karty Centrum opravňující k stání ve vyhrazené zóně (Příloha č. 2),

b) údaj o době platnosti virtuální karty (1 rok),

c) registrační značku vozidla, pro které je virtuální karta registrována,

d) jméno a příjmení držitele nebo název právnické osoby.

(8) Virtuální parkovací karta Centrum je platná pouze pro jedno vozidlo, a to pro vozidlo jehož registrační značka je registrována v systému.

Čl. 6
Osvobození od zpoplatnění

 (1) Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:

a) silniční motorová vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká,

b) silniční motorová vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo

1. Vězeňské služby České republiky,

2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,

3. složky integrovaného záchranného systému, Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE",

c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,

d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA",

e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",

f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“,

g) označená silniční motorová vozidla při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,

h) silniční motorová vozidla správce zpoplatněné pozemní komunikace,

i) jednostopá vozidla.

Čl. 7
Omezení zásobování

 Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti obce jsou určeny příslušným dopravním značením na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vydaného příslušným správním orgánem5.

 Čl. 8
Kontrolní činnost a sankce

(1) Kontrolní činností nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena Městská policie Litoměřice a Technické služby města Litoměřice.

(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě6, nepůjde-li o porušení postižitelné podle zvláštních právních předpisů7.

 Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č. 2/2021, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, ze dne 21.06.2021, včetně změnových nařízení č. 4/2021 ze dne 15.11.2021, č. 2/2023 ze dne 26.04.2023 a č. 1/2024 ze dne 20.03.2024.

 Čl. 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. září 2024.

 místostarosta
                                                           Mgr. Jiří Adámek                                                        

  starosta
  Ing. Radek Löwy

 

 1 § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2 § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4 § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5 Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

6 § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.

7 např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha číslo 1 k Nařízení Rady města Litoměřice č. 4/2024

Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, včetně Ceníku.

I.                    zóna

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Zpoplatněná doba

Dlouhá včetně

vnitrobloku

okružní křižovatka

Kocanda

Mírové náměstí

 

 

½ hodiny 20,- Kč

1 hodina 50,- Kč

každá další hodina 50,- Kč

Po - Pá: 08 - 17 hodin

So: 08 - 12 hodin

Mírové náměstí

plošně

 

Tyršovo náměstí

plošně

 

Velká

Dominikánská

Dominikánské

náměstí

Dlouhá

Novobranská

Na Valech

parkoviště u pošty

Lidická

Tyršovo náměstí

Mírové náměstí

Krajská

Michalská

Tyršovo náměstí

5. května včetně

komunikace

u velitelství

Okružní

Lidická

Dominikánské náměstí

po obou stranách

 

Zítkova

Velká Dominikánská

Na Valech

Jezuitská

Dlouhá

Jezuitské schody

Mostecká

Kostelní náměstí

Mezibraní

Vavřinecká

Wintrova

Kapucínská

Wintrova

Mostecká

Vavřinecká

Okružní

Lidická

5. května

Michalská

Mírové náměstí

Pekařská

Klášterní

Novobranská

Dominikánské

náměstí

 

      

II.                 zóna

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Zpoplatněná doba

Na Valech

(proti ulici Veitova)

parkoviště

u zahradnictví

 

 

1 hodina 20,- Kč

každá další hodina 20,- Kč

celý den 80,- Kč

Po - Pá: 08 - 17 hodin

So: 08 - 12 hodin

Veitova

parkoviště

u Okresního soudu

 

Na Valech

(proti ulici Pražská)

parkoviště

u hradeb

 

Mezibraní

parkoviště pod

baštou a hradbami

 

Kapucínská

Vavřinecká

Kapucínské

náměstí

Kapucínské

náměstí

plošně

 

  

III.               zóna

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Zpoplatněná doba

Krajská

parkoviště

u Hvězdárny

 

1 hodina 20,- Kč

každá další hodina 20,- Kč

Po - Pá: 08 - 17 hodin

So: 08 - 12 hodin

Vojtěšská

parkoviště u parku

Václava Havla

za Domem kultury

  

IV.               zóna

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Zpoplatněná doba

Marie Pomocné

parkoviště

u autobusového

nádraží

 

1 hodina 5,- Kč

celý den 10,- Kč

Po - Pá: 05 - 17 hodin

 

Marie Pomocné

Ostrovní

Budova č.p. 46

Ostrovní

Marie Pomocné

Marie Pomocné

  

Příloha číslo 2 k Nařízení Rady města Litoměřice č. 4/2024

Seznam místních komunikací s placeným stáním vyhrazených osobám se sídlem nebo provozovnou, místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti obce (virtuální parkovací karta Centrum).

 

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

I.                    zóna – Parkovací zóna Centrum

(držitelé parkovacích karet jsou oprávněni k stání v celé této vyhrazené zóně)

Mírové náměstí

plošně

 

NON-STOP

Jezuitská

Dlouhá

Jezuitské schody

NON-STOP

Tyršovo náměstí

plošně

 

NON-STOP

Novobranská

Na Valech

parkoviště u pošty

NON-STOP

Mezibraní

parkoviště pod baštou a hradbami

 

NON-STOP

Dlouhá včetně vnitrobloku

okružní křižovatka Kocanda

Mírové náměstí

NON-STOP

Vavřinecká

Wintrova

Kapucínská

NON-STOP

Wintrova

Mostecká

Vavřinecká

NON-STOP

Mostecká

Dlouhá

Mezibraní

NON-STOP

Dominikánské náměstí

po obou stranách

 

NON-STOP

Klášterní

Novobranská

Dominikánské nám.

NON-STOP

Velká Dominikánská

Dominikánské náměstí

Dlouhá

NON-STOP

Zítkova

Velká Dominikánská

Na Valech

NON-STOP

5. května včetně komunikace

u velitelství

Okružní

Lidická

NON-STOP

Okružní

Lidická

5. května

NON-STOP

Lidická

Tyršovo náměstí

Mírové náměstí

NON-STOP

Michalská

Mírové náměstí

Pekařská

NON-STOP

Veitova

parkoviště              u Okresního soudu

 

NON-STOP

Na Valech (proti ulici Veitova)

parkoviště

u zahradnictví

 

NON-STOP

Na Valech (proti ulici Pražská)

parkoviště

u hradeb

 

NON-STOP

Krajská včetně parkoviště

u Hvězdárny

Michalská

Tyršovo náměstí

NON-STOP

Kapucínská

Vavřinecká

Kapucínské nám.

NON-STOP

Vojtěšská

parkoviště u parku Václava Havla

za Domem kultury

NON-STOP

Ostrovní

Marie Pomocné

Marie Pomocné

NON-STOP

Marie Pomocné

Ostrovní

budova č.p. 46

NON-STOP

Marie Pomocné

parkoviště

u autobusového nádraží

 

NON-STOP

 

Ceník virtuálních parkovacích karet Centrum:

Osoby s trvalým pobytem nebo nemovitostí ve vymezené oblasti obce:

                     1 500,- Kč / rok za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

                     3 000,- Kč / rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

Osoby se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti obce:

                      6 500,- Kč / rok pro první kartu

                     10 000,- Kč / rok pro každou další kartu či karty

  

 

 Nařízení 4/2024 (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oznámení o vyhlášení (.pdf)


Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu