Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

4. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 20.6.2024

USNESENÍ


V Ý P I S


4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 20. 6. 2024

od 16:00 v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,
se sídlem Tyršovo nám. 68

 
usnesení č. 64/4/2024
Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
ZM volí návrhovou komisi:
MUDr. Petr Kubec, Alena Rožcová, Lukas Wünsch
 
 
usnesení č. 65/4/2024
Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu:
MUDr. Ilja Baudyš, Ing. Radim Studený
 
 
usnesení č. 66/4/2024
Doplnění/stažení bodů programu
ZM schvaluje doplnění bodů:
č. 36 - Směna pozemků parc.č. st. 171, pozemkové parc.č. 330/4, 337/16, 478/4, 478/5 v k.ú. Třeboutice za pozemek v majetku města parc.č. 5412/25 v k.ú. Litoměřice.
č. 37 - Petice za zachování sochy rudoarmějce v parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
 
 
usnesení č. 67/4/2024
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2023
C) Odbor územního rozvoje
8 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
9 - Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 3. etapa“
D) Odbor životního prostředí
10 - Dotace na výstavbu sběrného dvora a re-use centra - projekt "Litoměřice - předcházení vzniku odpadů ve městě"
E) Kancelář starosty a tajemníka
11 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2024 o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí
F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Zřízení nové příspěvkové organizace města Litoměřice - Lesní mateřská škola Hliněnka
G) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 - Uzavření smlouvy o spolufinancování lékařské pohotovostní služby v roce 2024
H) Odbor správy nemovitého majetku města
14 - Spolufinancování projektu „Vybavení pro hospodaření v lesích – pořízení traktoru“
15 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 154/6 a parc.č. 153/3 v k.ú. Pokratice
16 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
17 - Záměr prodeje pozemku parc.č 147/2 v k.ú. Pokratice
18 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 266/6 v k.ú. Pokratice (nutný GP)
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1646/2 v k.ú. Litoměřice
20 - Záměr prodeje pozemku parc.č 148/3 v k.ú. Pokratice
21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 151/3 v k.ú. Pokratice
22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4545/1 a 4545/2 v k.ú. Litoměřice
23 - Podání žádosti o převod části pozemku parc.č. 2475/45 v k.ú. Litoměřice podle § 7 odst.1 písm.b) zákona 503/2012 Sb.
24 - Směna pozemku parc.č. 1265/84 za pozemky parc.č. 154/7 a parc.č. 154/4, v k.ú. Pokratice, dle nezapsaného GP
25 - Revokace usnesení č. 58/3/2024 ze dne 25.4.2024, prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2987/7 v k.ú. Litoměřice
26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2469/71 v k.ú. Litoměřice
27 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/3 v k.ú. Litoměřice
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2719/24 a parc.č. 4011/7 v k.ú. Litoměřice
29 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2719/4 v k.ú. Litoměřice
30 - Bezúplatný převod stavby garáže stojící a pozemku parc.č. 2530/44 v k.ú. Litoměřice
31 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2693/2 v k.ú. Litoměřice
32 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4652 v k.ú. Litoměřice
33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2018/6 a 2018/8 v k.ú. Litoměřice
34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice
35 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
36 - Směna pozemků parc.č. st. 171, poz. parc.č. 330/4, 337/16, 478/4, 478/5 v k.ú. Třeboutice za pozemek v majetku města parc.č. 5412/25 v k.ú. Litoměřice
I) Místostarosta
37 - Petice za zachování sochy rudoarmějce v parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
38 - Zpráva o plnění úkolů plynoucích z usn. ZM č. 22/2/2024 - Odstranění pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě”
J) Procesní body 2
39 - Informace
40 - Interpelace
41 - Diskuze
42 - Závěr

 


usnesení č. 68/4/2024
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 69/4/2024
Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2023
ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu). ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2023 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2023 (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 70/4/2024
Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 71/4/2024
Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 3. etapa“
ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do Výzvy č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení případně do další vhodné výzvy
b) zajištění spolufinancování projektu „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 3.etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace.

 

usnesení č. 72/4/2024
Dotace na výstavbu sběrného dvora a re-use centra - projekt "Litoměřice - předcházení vzniku odpadů ve městě"
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - předcházení vzniku odpadů ve městě" se zajištěním financování určeného podílu města a nezpůsobilých výdajů.

 

usnesení č. 73/4/2024
Obecně závazná vyhláška č. 3/2024 o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2024 o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 74/4/2024
Zřízení nové příspěvkové organizace města Litoměřice - Lesní mateřská škola Hliněnka
ZM schvaluje zřízení nové příspěvkové organizace města Litoměřice, a to Mateřské školy Hliněnka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01, IČO: 216 21 357 a zároveň schvaluje novou zřizovací listinu výše uvedené příspěvkové organizace. (ZL viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 75/4/2024
Uzavření smlouvy o spolufinancování lékařské pohotovostní služby v roce 2024
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč Ústeckému kraji na zajištění spolufinancování lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Litoměřice v roce 2024,
b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v roce 2024 s Krajským úřadem Ústeckého kraje, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 76/4/2024
Spolufinancování projektu „Vybavení pro hospodaření v lesích – pořízení traktoru“
ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Vybavení pro hospodaření v lesích – pořízení traktoru“ z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši rozdílu celkových nákladů projektu a výše poskytnuté dotace, v případě schválení poskytnutí dotace.

 

usnesení č. 77/4/2024
Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 154/6 a parc.č. 153/3 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 154/6 o výměře 4 m2 a pozemku parc.č. 153/3 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Pokratice.


usnesení č. 78/4/2024
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4819/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4819/2 o výměře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

 


usnesení č. 79/4/2024
Záměr prodeje pozemku parc.č 147/2 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 147/2 o výměře 48 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 80/4/2024
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 266/6 v k.ú. Pokratice (nutný GP)
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 266/6 v k.ú. Pokratice.

 

usnesení č. 81/4/2024
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1646/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1646/2 o výměře 43 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 82/4/2024
Záměr prodeje pozemku parc.č 148/3 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 148/3 o výměře 7 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

 

usnesení č. 83/4/2024
Záměr prodeje pozemku parc.č. 151/3 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 151/3 o výměře 14 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice.

 

usnesení č. 84/4/2024
Záměr prodeje pozemků parc.č. 4545/1 a 4545/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4545/1 o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Litoměřice.
usnesení č. 85/4/2024
Podání žádosti o převod části pozemku parc.č. 2475/45 v k.ú. Litoměřice podle § 7 odst.1 písm.b) zákona č. 503/2012 Sb.
ZM schvaluje podání žádosti podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., k ČR-Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, IČO: 01312774, o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2475/45 v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného geometrického plánu č. 4898-150/2020 označené jako pozemek parc.č. 2475/45, ostatní plocha- ostatní komunikace, o výměře 581 m2, v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 86/4/2024
Směna pozemku parc.č. 1265/84 za pozemky parc.č. 154/7 a parc.č. 154/4, v k.ú. Pokratice, dle nezapsaného GP
ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví pana Dxxxxxx Sxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice (pozemky pod veřejnou komunikací-chodníkem), a to parc.č. 154/4 o výměře 3 m2 a nově vzniklý pozemek parc.č. 154/7 o výměře 1 m2, za pozemek parc.č. 1265/84 o výměře 3 m2 ve vlastnictví města Litoměřice (příjezd k rodinnému domu), vše v k.ú. Pokratice, a to bez finančního vyrovnání, s tím, že správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč uhradí smluvní strany každá jednou polovinou.
 
 
usnesení č. 87/4/2024

Revokace usnesení č. 58/3/2024 ze dne 25.4.2024, prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2987/7 v k.ú. Litoměřice
ZM revokuje usnesení č. 58/3/2024 ze dne 25.4.2024 a schvaluje prodej nezapsaného pozemku parc.č. 2987/7 o výměře 35 m2 v k.ú. Litoměřice panu Vxxxxxxxx Mxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Veltrusy za cenu dle znaleckého posudku ve výši 102.900 Kč, náklady za vypracování ZP ve výši 8.470 Kč, náklady za GP ve výši 8.470 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč.

 

usnesení č. 88/4/2024
Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2469/71 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2469/71 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice od paní Axxxxxx Lxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha – Krč, za cenu smluvní ve výši 112.530 Kč.


usnesení č. 89/4/2024
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/3 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2660/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 1773/3 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.

 

usnesení č. 90/4/2024
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2719/24 a parc.č. 4011/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2721/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 2719/24 a 4011/7 vše v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.


usnesení č. 91/4/2024
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2719/4 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2785/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2719/4 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.


usnesení č. 92/4/2024
Bezúplatný převod stavby garáže stojící a pozemku parc.č. 2530/44 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2689/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – stavbě bez čp/če na parcele č. 2530/44 v k.ú. Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let, do vlastnictví města Litoměřice.

 

usnesení č. 93/4/2024
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2693/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 2982/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc. č. 2693/2 v k.ú. Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let, do vlastnictví města Litoměřice.

 

usnesení č. 94/4/2024
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4652 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3021/2024 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc. č. 4652 v k.ú. Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let do vlastnictví města Litoměřice.


usnesení č. 95/4/2024
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2018/6 a 2018/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1008992438 s ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc. č. 2018/6 a 2018/8 v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 96/4/2024
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1010992438 s ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc. č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice.

 

usnesení č. 97/4/2024
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh Majetkového výboru vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 22.5.2024 pod číslem 7 u zápisu č. 1 a 3 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu). ZM schvaluje i odpis a vyřazení uvedených položek u zápisu č. 2 z účetní evidence.


usnesení č. 98/4/2024
Směna pozemků parc.č. st. 171, poz. parc.č. 330/4, 337/16, 478/4, 478/5 v k.ú. Třeboutice za pozemek v majetku města parc.č. 5412/25 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření Směnné smlouvy č. 2002S24/38, týkající se pozemků parc.č. st. 171, pozemkové parc.č. 330/4, 337/16, 478/4, 478/5 v k.ú. Třeboutice s ČR Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 a, Praha 3 Žižkov, IČO: 01312774, za pozemek v majetku Města Litoměřice, parc.č. 5412/25 v k.ú. Litoměřice s doplatkem rozdílu ceny ve výši 507.061,65 Kč, kterou uhradí Město Litoměřice před podpisem směnné smlouvy.

 

usnesení č. 99/4/2024
Petice za zachování sochy rudoarmějce v parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
ZM bere na vědomí petici za zachování sochy rudoarmějce v parku Jiráskovy sady v Litoměřicích podanou na Městský úřad Litoměřice dne 12. 6. 2024.


usnesení č. 100/4/2024
Zpráva o plnění úkolů plynoucích z usn. ZM č. 22/2/2024 - Odstranění pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě”
ZM bere na vědomí:
a) zprávu o stavu plnění usnesení ZM č. 22/2/2024 ze dne 29. 2. 2024 - Odstranění pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě”
b) návrh podmínek na architektonicko-výtvarnou soutěž na nové umělecké dílo, které by mohlo nahradit sochu vojáka v Jiráskových sadech (viz příloha orig. zápisu).
c) pověřuje RM, aby ve spolupráci s dotčenými odbory MěÚ Litoměřice připravila a na řádném jednání ZM v druhé polovině roku 2024 předložila ZM ke schválení vypsání otevřené umělecké soutěže na nové umělecké dílo (v nejširším smyslu), které by mohlo nahradit sochu vojáka v Jiráskových sadech, součástí podmínek vypsané soutěže budou náklady na realizaci soutěže včetně cen pro účastníky a odměn pro externí odborné hodnotitele, limit nákladů na realizaci díla, termíny podání návrhů, kvalifikační požadavky na účastníky, způsob hodnocení návrhů (jedno či více kolové) a přesné složení hodnotící komise, ve které budou kromě odborníků zastoupeni i občané města Litoměřice.

 

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

 

Vyhotoveno dne: 24. 6. 2024

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu