Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

12. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 26.6.2024

USNESENÍ
V Ý P I S
z 12. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 26. 6. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 375/12/2024
Stanovení úplaty v LMŠ Hliněnka příspěvkové organizaci
RM schvaluje na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výši úhrad pro školní rok 2024/2025 pro Lesní mateřskou školu Hliněnka se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01 IČO: 216 21 357 na 1.512 Kč/měsíc.

 

usnesení č. 376/12/2024
Žádost o čerpání rezervního a investičního fondu - ZŠ Na Valech
RM schvaluje
a) čerpání finančních prostředků z investičního a rezervního fondu dle žádosti PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
b) aktualizovaný plán oprav a pořízení hmotného majetku 2024 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
c) aktualizovaný plán nákladů a výnosů PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 377/12/2024
Dohoda o ukončení smlouvy č. ŠKAS 166/2023
RM schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. ŠKAS 166/2023 ze dne 14. 7. 2023 mezi Městem Litoměřice a panem Ing. Kxxxxx Pxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice-Pokratice, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu)
b) prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním Díla (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 378/12/2024
VZ/014/2024 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
RM schvaluje zrušení veřejné zakázky s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 379/12/2024
VZ/026/2024 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení 2“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek účastníků ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2024 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vybavení 2“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 380/12/2024
Rozpočtové opatření OŠKSaPP k projektové dokumentaci
RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 381/12/2024

Schválení smlouvy o pronájmu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 382/12/2024
Zpráva o stavu krytého plaveckého bazénu
a) RM bere na vědomí Odborné stanovisko o stavu krytého plaveckého bazénu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
b) RM ukládá řediteli PO MSZ zahájit práce na pořízení projektové dokumentace a naplánovat výměnu filtrů v době odstávky bazénu v roce 2025.

 

usnesení č. 383/12/2024
Nájemní smlouva PN Litoměřice s.r.o. - průchod u divadla
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litoměřice a PN Litoměřice s.r.o. se sídlem Muchova 242/2, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČO: 04116020 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 384/12/2024
VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé - nová komunikace a inženýrské sítě“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, K. Světlé - nová komunikace a inženýrské sítě“ s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČO: 62743881 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 385/12/2024
VZ/027/2024 s názvem „Litoměřice, Tyršovo náměstí - oprava povrchu vozovky“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/027/2024 s názvem „Litoměřice, Tyršovo náměstí - oprava povrchu vozovky“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 386/12/2024
VZ/007/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská čp. 114 - Oprava pláště budovy a rekonstrukce střechy“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr dodavatele v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská čp. 114 - Oprava pláště budovy a rekonstrukce střechy“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Urban Centre družstvo, sídlem Pod pekárnami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 02347300 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 387/12/2024
Pacht části pozemku parc. č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 2469/39 o výměře 178 m2 (dle nezapsaného GP č. 5467-263/2024 pozemek parc. č. 2469/72), zahrada v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou manželům xxxx Jxxxxx Axxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxa xxxxIxxxxxAxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční pachtovné ve výši 890 Kč.

 

usnesení č. 388/12/2024
Vydávání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 2563/115 v k.ú. Litoměřice
a) RM neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2563/115 o výměře 338 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice od manželů xxxx ZxxxxxxBxxxxxxxxxxx(datum narozeníxxxxxxxxxxx) a xxxxRxxxxx Bxxxxxxxxxxxx (datum narození xxxxxxxxxx), oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 197 00 Praha 9, Kbely (dále jen "majitelé pozemku).

b) RM schvaluje vydávání bezdůvodného obohacení majitelům pozemku za užívání části pozemku parc. č. 2563/115, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m2 v k.ú. Litoměřice za období od 01.05.2024 do vyřešení vlastnických vztahů. Výše bezdůvodného obohacení bude stanovena dle aktuálního Cenového Věstníku Ministerstva financí ČR, platby budou zasílány kvartálně na bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxxx.

c) RM schvaluje rozpočtové opatření Odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 389/12/2024
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2761 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2761, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1576).

 

usnesení č. 390/12/2024
Adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5291/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5291/2, ostatní plocha o výměře 280 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, z důvodu oddělení stavby RD na sousedním pozemku parc. č. 5269/1, od komunikace pro pana xxxxxxPxxxx Nxxxxxx datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 8.400 Kč.

 

usnesení č. 391/12/2024
Zřízení služebnosti umístění vodovodního a kanalizačního řadu na části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice (676)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního řadu (č. stavby LT 060 137) k části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice, podle GP č. 5457-69/2024, ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, za jednorázovou úhradu ve výši 19.744 Kč + 21% DPH, kterou uhradí spolu se správním poplatkem za vklad práva do katastru nemovitostí investor stavby spol. JLJ Jarní s.r.o., Stránského 1910, Litoměřice, IČO: 08506043.

 

usnesení č. 392/12/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4160 v k.ú. Litoměřice (805)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě “K-LT-Litoměřice nové OM na ppč.4159/1; IV-12-4025538“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 4160 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný

 

usnesení č. 393/12/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice (803)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě “ K_LT-Litoměřice, ppč. 4563/1,nové OM Knn – IV-12-4025770“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný

 

usnesení č. 394/12/2024
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Bratrské jednoty baptistů“ ve dnech 14.-15.09.2024
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích, ul. Pražská 14, 412 01 Litoměřice (IČ: 6845 5607), za účelem uspořádání veřejného shromáždění ve dnech 14.-15.09.2024. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 395/12/2024
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Den pěstounství“ dne 07.09.2024
RM schvaluje poskytnutí altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově včetně napojení na připojovací bod pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, za účelem uspořádání akce „Den pěstounství“ dne 07.09.2024.

 

usnesení č. 396/12/2024
Uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1365 v ulici Žitenická v Litoměřicích, uzavřené se společností LITEGRA – Střední škola a mateřská škola, o.p.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 1365 v ulici Žitenická v Litoměřicích, se společností LITEGRA – Střední škola a mateřská škola, o.p.s., se sídlem Žitenická 1365/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25040456. Dodatkem č. 1 se upravuje výše nájemného a výše záloh na služby s účinností od 01.09.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 397/12/2024
Zveřejnění veřejné zakázky č. VZ/029/2024 na „Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů města Litoměřice“
RM schvaluje zveřejnění veřejné zakázky č. VZ/029/2024 na „Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů města Litoměřice“ a dále jmenuje komisi pro otevírání nabídek a hodnotící komisi.

 


usnesení č. 398/12/2024
Změna v Komisi pro bezpečnost a pořádek ve městě
RM odvolává pana Petra Dvořáka (KSČM) z Komise pro bezpečnost a pořádek ve městě z důvodu informace o jeho nezájmu v komisi dále působit (zápis z komise - viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 399/12/2024
Schválení Nařízení RM č. 4/2024, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 4/2024, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy s účinností od 1.9.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 27. června 2024

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu