Informace městského úřadu v Litoměřicích k organizaci místního referenda

 

Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu


DATUM KONÁNÍ REFERENDA

Místní referendum se bude konat v pátek 8. listopadu 2019, v době od 10.00 hodin do 20.00 hodin.

Oznámení o době a místu konání místního referenda (pdf)

JAKÁ OTÁZKA BUDE V MÍSTNÍM REFERENDU POLOŽENA?

„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

KDO JE OPRÁVNĚN HLASOVAT V MÍSTNÍM REFERENDU?

Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je každý volič, který je oprávněn hlasovat do zastupitelstva obce, tedy fyzická osoba, která v den konání místního referenda dosáhne věku 18ti let a je přihlášena v Litoměřicích k trvalému pobytu.

VE KTERÉM HLASOVACÍM OKRSKU BUDU HLASOVAT?

Rozdělení území města do jednotlivých hlasovacích okrsků je stejné, jako pro volby do zastupitelstev obce. Pro informaci, kde mám hlasovat, je možno využít internetový odkaz, kde je přehled volebních okrsků, které jsou stejné pro hlasování v místním referendu:

Mapa volebních okrsků
 Kontakty do hlasovacích místností (pdf)

JAK ZÍSKÁM HLASOVACÍ LÍSTEK PRO MÍSTNÍM REFERENDUM?

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě ostatních voleb), hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hlasovací místnosti.

HLASOVACÍ PRŮKAZ PRO MÍSTNÍ REFERENDUM

Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu, v § 30, upravuje možnost oprávněných osob hlasovat na hlasovací průkaz, pokud se z nějakých důvodů nebudou moci zúčastnit hlasování v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu (lze využít například při hospitalizaci v nemocnici v Litoměřicích). 

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem (ověření NENÍ osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek) doručené nejpozději do 16,00 hod. dne 1. listopadu 2019.

O hlasovací průkaz je možné žádat i osobně Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, odbor správní, nejpozději do 16 hod. dne 6. listopadu 2019.

Městský úřad Litoměřice předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá. 

Žádat o hlasovací průkaz lze osobně, na pracovišti: 

Městský úřad, odbor správní
Mírové náměstí 15/7,
budova F – paní Štroblová
Litoměřice

V případě osobně podané žádosti není třeba, aby podpis na žádosti byl úředně ověřen. Totožnost žadatele ověří zaměstnanec úřadu podle dokladu totožnosti žadatele.

Bližší informace podá:
Júlia Štroblová, tel.: 416 916 555, e-mail: julia.stroblova@litomerice.cz

Formuláře ke stažení
  • Udělení plné moci k vyzvednutí hlasovacího průkazu PDF DOCX
  • Žádost o vydání hlasovacího průkazu PDF DOCX

JAK BUDE PROBÍHAT HLASOVÁNÍ?

Po příchodu do hlasovací místnosti každý prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním dokladem). Poté muokrsková komise vydá hlasovací lístek a úřední obálku a oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky.

Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise. Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá městský úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum.

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování městskému úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě na požádání zašle.

JAK OZNAČÍM HLASOVACÍ LÍSTEK?

Hlasovací lístek se označí v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi ,,ano“, nebo ,,ne“. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho do hlasovací schránky. Vzor hlasovacího lístku a způsob označení bude umístěn v každé hlasovací místnosti. 

MOHU HLASOVAT DOMA?

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma, pokud o to ze závažných důvodů (zejména zdravotních) požádá. V takovém případě oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou urnou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají členové komise). 

JAK BUDE PROBÍHAT ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU?

Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená v zápisu o hlasování, který odevzdá místnívolební komisi. Tato komise sečte všechny odevzdané hlasy v jednotlivých lasovacích okrscích a všechny hlasy odevzdané pro jednotlivé odpovědi a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Městského úřadu Litoměřice a současně je zveřejní na webových stránkách města po dobu 15ti dnů.

Dnem vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu je první den vyvěšení těchto výsledků na úřední desce příslušného úřadu.

KDY JE ROZHODNUTÍ V MÍSTNÍM REFERENDU PLATNÉ A KDY ZÁVAZNÉ?

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně (pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zároveň však alespoň 25% všech oprávněných osob. 

Informace také na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:
www.mvcr.cz

NAHORU