Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 – Vybudování bezbariérového přístupu

irop cz ro b c rgb

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování venkovního výtahu při obvodové zdi na severovýchodní straně objektu školy s cílem zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží objektu Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 a současně vybudování bezbariérového WC a zpřístupnění učeben snížením prahů tak, aby odpovídalo vyhlášce č. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009823

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 6.výzva MAS České středohoří - IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady projektu: 3 627 445,90,- Kč
z toho způsobilé výdaje celkem 3 627 445,90,- Kč
Dotace z IROP (95% celkových způsobilých výdajů): 3 446 073,60,- Kč
Podíl města (5% celkových způsobilých výdajů): 181 372,30 ,- Kč

 

Kontaktní osoba:

Bc. Michala Horká – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 147, E: michala.horka@litomerice.cz

 

Zpracoval: Bc. Michala Horká
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU