Územní studie veřejného prostranství

irop cz ro b c rgb

Popis projektu:

Projekt řeší zpracování 4 územních studií zaměřených na veřejná prostranství, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu v územním obvodu města Litoměřice. Současně platný Územní plán Litoměřice ve znění právního stavu po změně č. 2 (dále také ÚPD), stanovuje v rámci správního území Litoměřice koncepci ploch s rozdílným způsobem využití. Mimo jiné vzhledem k měřítku této územně plánovací dokumentace je v ÚPD stanovena podmínka na pořízení územních studií pro čtyři vybrané rozvojové lokality na území města Litoměřice.

  • Územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem
  • Územní studie veřejného prostranství Želetice – nábřeží
  • Územní studie veřejného prostranství Litoměřice – Městská památková rezervace
  • Územní studie veřejného prostranství Litoměřice – Rybáře

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004559

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 9. Výzva IROP – ÚZEMNÍ STUDIE – SC 3.3

Prioritní osa: PO 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním

Celkové náklady projektu: 1 794 098 Kč
  z toho způsobilé výdaje celkem: 1 794 098 Kč
Dotace z IROP (90% celkových způsobilých výdajů): 1 614 688,20 Kč
Podíl města (10% celkových způsobilých výdajů): 179 409,80 Kč

 

Kontaktní osoba:

Bc. Michala Horká – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 147, 734 783 331, E: michala.horka@litomerice.cz

 

Zpracoval: Michala Horká
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU