Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice

 irop cz ro b c rgb

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace uličního prostoru ulice Palachova v Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru. Rekonstrukce spočívá v prostorové optimalizaci stávajícího uspořádání hlavního dopravního a přidruženého prostoru s cílem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Součástí projektu je vybudování bezbariérových chodníků, bezpečných přechodů pro chodce, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení. Součástí realizace projektu je rovněž příslušná úprava zálivů zastávek autobusové dopravy. Akcentována je především bezpečnost a rovněž bezbariérovost komunikací za účelem zajištění potřeb specifických cílových skupin v dopravě. Dalším hlavním akcentem je napojení bezbariérové trasy od centra města až k nádraží ČD.

Cíle projektu jsou:

  • zajištění vyšší bezpečnosti dopravy v centru města;
  • zajištění bezbariérovosti dopravy s cílem uspokojit potřeby specifických cílových skupin;
  • zajistit kvalitní dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání;
  • využít potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil;
  • zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
  • snížení podílu individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy s pozitivním vlivem na množství dopravních nehod, životní prostředí, úroveň hluku, vibrací a emisí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: IP 7c Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Celkové náklady projektu: 43.544.676 Kč

z toho nezpůsobilé výdaje celkem: 28.006.816 Kč

z toho způsobilé výdaje celkem: 15.537.860 Kč

Dotace z IROP (90% celkových způsobilých výdajů): 13.984.074 Kč

Podíl města (10% celkových způsobilých výdajů): 1.553.786 Kč

Z rozpočtu města celkem (podíl 10% + nezpůsobilé údaje): 29.560.602 Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Dana Svobodová – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 448, 734 783 331, E: dana.svobodova@litomerice.cz

plachova 02 vizualizace opt

Zpracoval: Dana Svobodová
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

 

NAHORU