Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů na Městském hřbitově v Litoměřicích

Zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů, hrobek a urnových míst na Městském hřbitově v Litoměřicích.

(dále jen zásady)

Článek I. Úvodní ustanovení

1.       Město Litoměřice provozuje  na  svých pozemcích  parc. č. 2570/1 a  2572  a  na cizích pozemcích  parc. č. 2570/3 (vlastnictví státu, ve správě UZSVM)  a  parc. č. 2571/1, 2571/2 (církevní pozemky), v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným „Řádem veřejného pohřebiště Města Litoměřic“,  veřejné pohřebiště (dále jen pohřebiště), jako prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren či vsypové louky.

2.       Město Litoměřice, jako provozovatel pohřebiště, pověřilo správou tohoto zařízení Technické služby města Litoměřic, IČ: 00080128, se sídlem: Na Kocandě 22, PSČ 412 01.

Článek II. Předmět a způsob prodeje

  1. Odbor správy majetku města a bytového hospodářství (dále jen OSMM a BH) zajišťuje pro Město Litoměřice prodej opuštěných a neudržovaných hrobů, hrobek a urnových míst (dále jen hrobových zařízení), které byly zřízeny bývalými nájemci za účelem pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků.
  2. Seznam hrobového zařízení, určeného k prodeji a pořadník zájemců o prodej hrobového zařízení na základě jejich žádostí vede správce pohřebiště (dále jen správce) ve spolupráci s OSMM a BH.
  3. Prodávat lze pouze opuštěná nebo dlouhodobě neudržovaná hrobová zařízení u nichž nájemní vztah k hrobovému místu zanikl před dobou delší než 1 rok, tj. taková, která jsou prokazatelně v majetku města. V případě prodeje hrobek a hrobů musí správce respektovat uplynutí tlecí doby, stanovené řádem veřejného pohřebiště v délce 15 let.

Článek III. Předkládání návrhů k prodeji

1.Návrh prodeje hrobového zařízení předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města (dále jen ZM) správce prostřednictvím OSMM a BH po předchozím projednání v  majetkové komisi, co by poradnímu orgánu rady města (dále jen RM) včetně žádosti, podané přímým zájemcem o prodej hrobového zařízení.

2.V případě, že ZM na základě předloženého návrhu schválí záměr prodeje konkrétního hrobového zařízení, přistoupí Město Litoměřice prostřednictvím OSMM a BH a v součinnosti se správcem  k jeho prodeji způsobem, ve lhůtách a za cenu  schválenými ZM.

3.Pro případ, že by počet zájemců o koupi hrobového zařízení převyšoval množství hrobových zařízení v majetku města, určených k prodeji, vyhrazuje si provozovatel pohřebiště právo jejich prodej uskutečnit formou veřejné nabídky.

Článek IV. Postup prodeje

1.Pokud si původní nájemce po skončení nájemního vztahu k hrobovému místu z něj neodebral hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště v souladu s ustanovením § 20, písm. g) bodu 4 a 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2.Před projednáním návrhu prodeje hrobového zařízení v  majetkové komisi je OSMM a BH ve spolupráci se správcem, popřípadě dalšími odbory MěÚ povinen posoudit, zda je hrobové zařízení prokazatelně v majetku města. Správce a OSMM a BH za tímto účelem činí úkony, vyplývající ze zákona.

3.Dále je OSMM a BH, po projednáním příslušného návrhu na prodej hrobového zařízení v ZM  (schválení záměru prodeje), povinen nechat u soudního znalce vypracovat znalecký posudek na konkrétní hrobové zařízení. V případě, že hrobové zařízení má charakter památky, je k jeho prodeji nutný souhlas k tomu příslušného orgánu památkové péče.

4.Následně OSMM a BH ve spolupráci se správcem projedná prodej konkrétního hrobového zařízení s přímým zájemcem o jeho koupi včetně způsobu a doby schvalování jeho prodeje, ceny za jeho koupi, finančních nákladů s tím spojených a podmínek za nichž bude oprávněn hrobové místo užívat.

5.Po projednání prodeje konkrétního hrobového zařízení s přímým zájemcem a po jeho souhlasném písemném vyjádření s  koupí hrobového zařízení, úhradou nákladů s tím spojených a podmínek nájemního vztahu k  hrobovému místu, předloží OSMM a BH věc k projednání na nejbližším zasedání ZM (schválení prodeje).

6.V případě, že kupující od koupě hrobového zařízení, v době po schválení záměru jeho prodeje v ZM, odstoupí, je povinen Městu Litoměřice a provozovateli pohřebiště uhradit náklady, které v  souvislosti s  prodejem hrobového zařízení vynaložil.

7.Nejpozději do 30 dnů ode dne schválení prodeje hrobového zařízení v ZM je OSMM a BH povinen k němu zajistit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Litoměřice a přímým zájemcem o jeho koupi. Po uzavření kupní smlouvy k hrobovému zařízení je správce povinen s kupujícím neprodleně sjednat smlouvu o nájmu hrobového místa a smlouvu o poskytování služeb spojených s nájmem hrobového místa  v souladu  s  Řádem veřejného pohřebiště Města Litoměřice  a  podle platného ceníku.

8.K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a smlouvy o poskytování služeb spojených s nájmem hrobového místa je OSMM a BH  povinen správci poskytnout potřebnou součinnost.

9.Po zániku nájemního vztahu k hrobovému místu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Po vzniku nájemního vztahu k hrobovému místu s novým nájemcem provede správce na náklady nového nájemce uložení lidských ostatků pod úroveň dna hrobového zařízení (v případě kopaných hrobů) nebo je správce pietně umístí do společného hrobu/hrobky (v případě hrobek). Zpopelněné lidské ostatky správce z hrobového zařízení vyjme a uloží do žárových hrobů bez úředních obalů. K těmto úkonům vede správce evidenci přiměřeně  v rozsahu § 21 zákona.

Článek V. Kupní cena a platební podmínky

1.Kupní cena hrobového zařízení bude stanovena na základě znaleckého posudku. Cena uvedená v  tomto posudku je cenou minimální. O výši kupní ceny hrobového zařízení rozhoduje ZM při rozhodování o jeho prodeji.

2.Současně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu uhradit i náklady spojené s prodejem hrobového zařízení, mezi něž patří odměna znalce za vypracování znaleckého posudku hrobového zařízení, poplatek za vydání stanoviska orgánu památkové péče, popřípadě správci  i odměnu za pietní uložení lidských ostatků.

3.Následně je kupující povinen uzavřít se správcem smlouvu o nájmu hrobového místa a smlouvu o poskytování služeb spojených s nájmem hrobového místa a zaplatit mu nájemné a odměnu za poskytované služby podle platného ceníku.

4.Kupující, kterým může být pouze fyzická osoba, je povinen kupní cenu uhradit  před podpisem kupní smlouvy, tj. poukázat příslušný obnos na účet Města Litoměřice.

Článek VI. Zvláštnosti prodeje veřejnou nabídkou

1.Informace o prodeji hrobového zařízení formou veřejné nabídky je OSMM a BH povinen zveřejnit na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů, počítané ode dne, kdy o záměru jeho prodeje rozhodlo ZM a příslušné usnesení ZM bylo zveřejněno.

2.Účastník veřejné nabídky je povinen OSMM a BH předat, popřípadě doručit, zalepenou obálku s nabídkou nejpozději do doby zveřejněné v  informaci na úřední desce. Na obálce musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, adresa jeho bydliště, popřípadě telefonní spojení. Na obálku, která musí být jasně označena nápisem „PRODEJ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ“ je dále povinen uvést přesné označení místa, kde hrobové zařízení stojí (část veřejného pohřebiště, číslo řady a označení hrobového místa). Do obálky je účastník veřejné nabídky povinen vložit list papíru na němž musí být jasně a čitelně uvedena finanční částka, kterou za prodávané hrobové zařízení nabízí.

3.Otvírání obálek s předloženými nabídkami se provede za přítomnosti účastníků veřejné nabídky v den a hodinu zveřejněné v informaci na úřední desce s tím, že jako vítězná je označena nejvyšší nabídka.

4.Při prodeji hrobového zařízení formou veřejné nabídky budou kupující a kupní cena známy až po jejím vyhodnocení. Město Litoměřice uzavře kupní smlouvu s tím účastníkem, který za něj nabídne nejvyšší cenu, přičemž minimální kupní cena hrobového zařízení bude stanovena ve výši, určené dle znaleckého posudku.

Článek VII. Platnost a účinnost

1.Zásady prodejeopuštěného a neudržovaného hrobového zařízení nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení  v  ZM.

2.Schváleno v ZM  dne 6.3.2008 pod bodem usnesení I/18..

3.Zásady prodejeopuštěného a neudržovaného hrobového zařízení mohou být měněny a doplňovány pouze a výhradně usnesením ZM.

V Litoměřicích dne 19.03.2008

Mgr. Ladislav Chlupáč v. r.

Starosta Města Litoměřice


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu