Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Provozní řád „Tržnice Felixe Holzmanna“ v Litoměřicích

Provozní řád „Tržnice Felixe Holzmanna“ v Litoměřicích

 

Rada města Litoměřice svým usnesením č. 183/7/2019 ze dne 25.03.2019 schválila Provozní řád „Tržnice Felixe Holzmanna“ v Litoměřicích (dále jen „provozní řád“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Město Litoměřice provozuje na svých pozemcích parc. č. 123 a parc. č. 126 v k.ú. Litoměřice městskou tržnici nazvanou „Tržnice Felixe Holzmanna“ (dále jen „tržnice“).

2. Město Litoměřice, jako provozovatel tržnice, pověřilo správou tohoto zařízení Odbor správy nemovitého majetku města (dále jen „OSNMM“), Úsek správy nemovitostí (dále jen „ÚSN“), který vypracoval a předložil tento provozní řád radě města ke schválení.

Článek II.

Provozní doba a kapacita tržnice

Provoz tržnice: celoročně

Prodejní doba:
pondělí až pátek 07:00 hod. – 17:00 hod., sobota 07:00 hod. – 12:00 hod.
 
Kapacita tržnice:
3 stálá místa (pevné stánky) – jedná se uzavíratelné stavby různé velikosti se zázemím pro prodejce

6 sezónních tržních míst – dřevěnou podestou vymezená prodejní plocha o výměře cca 10 m2, sezónní místa mohou být pronajata stálým zájemcům dle aktuálních potřeb provozu tržnice či využita provozovatelem farmářských trhů (společně dále jen „prodejní místa“).

Provozní doba tržnice může být prodloužena či zkrácena dle aktuálních potřeb, a to vždy na základě usnesení rady města.

 

Článek III.

Cena nájmu prodejního místa

1. Ceny nájmu za pronájem pevných stánků a tržních míst stanovila Rada města Litoměřice svým usnesením č. 270/7/2018 ze dne 17.04.2018.

2. Výše nájmu může být změněna pouze na základě usnesení Rady města Litoměřice.

 

Článek IV.

Oprávnění k prodeji

Na tržnici mohou prodávat: fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby (dále jen „prodejci“), jestliže mají pro tuto činnost platné živnostenské oprávnění, pokud toto oprávnění právní předpisy pro jejich činnost stanovují.

 

Článek V.

Předmět prodeje

1. Tržnice slouží především k prodeji ovoce, zeleniny, květin, zahrádkářské sadby a jiných zemědělských produktů, řemeslných a rukodělných výrobků.

2. Prodejci mohou prodávat pouze ty druhy zboží a výrobků, které odpovídají platným právním předpisům vztahujícím se k jimi provozované činnosti.

3. Prodej v pevných stáncích je dále vymezen účelem uvedeným v nájemní smlouvě,
ke kterému mohou být tyto pevné stánky využity (dva ke stálému prodeji ovoce a zeleniny a jeden k provozování rychlého občerstvení).

4. Prodej vlastních výpěstků (tzv. „sezónní prodej“) lze uskutečňovat pouze na prodejních místech k tomuto účelu provozovatelem zřízených, ke kterým má prodejce sjednán řádný a platný smluvní vztah („Smlouva o pronájmu tržního místa“).

5. Za dodržování obecně platných právních předpisů týkajících se prodeje zboží a činností souvisejících, jako např. předpisů bezpečnostních, hygienických, veterinárních, předpisů upravujících živnostenské podnikání a ochranu spotřebitele, zodpovídají sami prodejci.

Článek VI.

Povinnosti prodejců

1. Prodejci mohou na tržnici uskutečňovat prodej pouze na základě řádně sjednaného smluvního vztahu s provozovatelem tržnice („Smlouva o pronájmu tržního místa“).

2. Prodejce je povinen při kontrole prováděné správcem tržnice předložit doklad o platném smluvním vztahu, který jej opravňuje k prodeji na tržnici.

3. Pronajaté místo musí prodejce po dobu prodeje udržovat v čistotě a po skončení prodeje odstranit veškeré předměty, které vznikly v souvislosti s tímto prodejem a pronajaté místo uklidit.

4. Při prodeji zboží, kde vzniká odpad, musí prodejce zajistit jeho likvidaci a odvoz (doklad o zajištění likvidace a odvozu odpadu je podmínkou sjednání smluvního vztahu opravňujícího k prodeji na tržnici).

5. Prodejce nesmí složeným zbožím a jinými předměty omezit možnost volného pohybu zákazníků mezi prodejními stánky a je povinen umožnit ostatním prodejcům zásobování jejich prodejních míst. 

 

Článek VII.
Porušení provozního řádu
1.Na tržnici je zakázáno:
a) uskutečňování prodeje mimo vyhrazená prodejní místa,
b) jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, Segway, a podobných dopravních prostředcích (nevztahuje se na invalidy na invalidních vozících),
c) parkování motorových vozidel s výjimkou zásobování prodejních míst (vyložení a naložení zboží),

d) uskutečňovat přímý prodej z ložné plochy automobilů či k tomuto účelu upravených přívěsů stánků (neplatí pro farmářské trhy)

2. Při nedodržení podmínek tohoto provozního řádu a obecně závazných právních předpisů může být s prodejcem ukončen smluvní vztah; prodejce bez oprávnění k prodeji na tržnici (bez nájemní smlouvy) bude správcem z prostoru tržnice neprodleně vykázán.

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení 

Kontrolou nad dodržováním tohoto provozního řádu je pověřen OSNMM (ÚSN) jako správce tržnice. Případné změny a udělení výjimek z režimu tohoto provozního řádu jsou plně v kompetenci Rady města Litoměřic.

 
Vyvěšení

Vyvěšeno : 10.09.2019

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu