Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 2. 2020- majetkové záměry

Usnesení z  1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic ze dne 6.2.2020
majetkové záměry

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání schválilo níže uvedené záměry pod č. usn. :

  • 18/1/2020 podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 o výměře 38 m2 (ost.plocha- komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111, zákres v KM 
  • 20/1/2020 adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (viz příloha seznam nemovitostí), seznam1, seznam2, zákres v KM

Bližší informace podá MěÚ Litoměřice Odbor správy nemovitého majetku

Lenka Jindřichová

tel. 416 916 258
e-mail: lenka.jindrichova@litomerice.cz

Jana Fialová

tel. 416 916 255
e-mail: jana.fialova@litomerice.cz

Ve lhůtě zveřejnění ( 15 dnů ) lze sdělit námitky a připomínky případně podat žádost k výše uvedeným záměrům města.

Zveřejněno:13.2.2020
Sejmuto: 29.2.2020

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU