Adresný záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - areál Kasáren pod Radobýlem, Litoměřice

Zveřejnění adresného záměru

pronájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11.03.2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje adresný záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

O pronájem žádá Destinační agentura České středohoří, o.p.s., se sídlem Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853, zastoupená ředitelem Luďkem Jirmanem.

Specifikace předmětu nájmu: prostory o celkové výměře 471 m2. Jedná se o přístavek budovy s vnitřním prostorem o výměře 51 m² a šest samostatných prostor v budově halových garáží o výměře 70 m2, které nejsou stavebně odděleny. Podmínkou pronájmu je stavební oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce.

Účel využití: skladové prostory, garáže.

Doba nájmu: na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

Platební podmínky: roční nájemné stanovené na základě Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících podnikání schválených RM pod usnesením č. 522/18/2016 ve výši 200 Kč/m²+ úhrada služeb a energií.

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru Rada města Litoměřice vybere vhodného zájemce.

Připomínky a dotazy k předloženému adresnému záměru lze podávat písemně na Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz, a tel: 416 916 153, GSM: 734 783 330.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.03.2019
Sejmuto: 29.03.2019

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU