Zásady prodeje domů a bytových jednotek z majetku Města Litoměřice

Zásady prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice

Článek I.

 Předmět a způsob prodeje

1.       Město Litoměřice provádí prodej obytných domů včetně nebytových prostor podle zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) nebo podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vlastnictví bytů). Rozhodnutí o způsobu privatizace majetku Města Litoměřice přísluší výlučně zastupitelstvu města(dále jen ZM).

2.       Platí zásada neprodávat obytné domy a jednotky (bytové/nebytové) na Mírovém náměstí  a  v ulicích do něj ústících, ve kterých se nacházejí  objekty s jednotkami  v  majetku Města Litoměřice (ul. DlouháVelká DominikánskáNovobranská5. Května a Lidická) a dále objekty, které jsou významnými kulturními památkami a ty domy, u nichž o tom rozhodne ZM.

3.       U obytných domů, u nichž byl již schválen  záměr prodeje, nemají  být  do  doby  ukončení  jejich prodeje prováděny žádné investice  a  opravy,  týkající  se  těchto domů (kromě řešení havarijních stavů  obvodového pláště a stavebních konstrukcí  těchto  domů,  rozvodů vody,  tepla, elektřiny  a  plynu, nikoliv  však  zařizovacích předmětů bytů, výměn van, sprchových koutů a záchodů, což se netýká jejich oprav vyjma drobných viz. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.).

Článek II.

Předkládání návrhů k prodeji objektů s bytovými a nebytovými jednotkami

1.       Návrh objektů s bytovými a nebytovými jednotkami (dále jen jednotkyurčených k prodeji předkládá zastupitelstvu města Odbor správy majetku města (dále jen OSMM) po předchozím projednání v  majetkové a bytové komisi, co by poradních orgánech rady města (dále jen RM). OSMM předkládá k projednání a případnému rozhodnutí mimo vlastního návrhu na prodej objektů s jednotkami i žádosti, které byly podány přímými zájemci o prodej jednotek  a  které přímo souvisí s jejich prodejem.

2.       V případě, že bude ZM na základě návrhu předloženého OSMM schválen záměr prodeje objektů s jednotkami nebo samotných jednotek, přistoupí OSMM  k jejich prodeji způsobem a lhůtách tak, jak byly ZM schváleny.

Článek III.

Postup prodeje

1.       Seznamy objektů s jednotkami nebo samotných jednotek, schválených ZM k prodeji (záměr prodeje) zveřejní Město Litoměřice, prostřednictvím OSMM jako informaci občanům, a to způsobem stanoveným v ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. po dobu  15 dnů na úřední desce MěÚ.

2.       Po zpracování prohlášení vlastníka, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí a následném zpracování znaleckých posudků (ocenění objektů s jednotkami nebo jednotek) a příslušné úpravě schváleným koeficientem, předloží OSMM na zasedání ZM seznam prodávaných objektů s jednotkami nebo jednotek, včetně navržených nabídkových kupních cen  ke schválení ZM (prodej jednotek).

3.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, u nichž ZM rozhodlo, že budou prodány (schválení   prodeje jednotek),Město Litoměřice, prostřednictvím OSMM, nejprve nabídne k prodeji jejich stávajícím nájemcům, tj. těm kteří s ním mají k předmětným jednotkám uzavřenu platnou nájemní smlouvu.Podmínkou prodeje objektu s jednotkami nebo samotné jednotky stávajícímu nájemníkovi je uhrazení všech závazků vůči Městu Litoměřice, vztahujících se k užívání prodávaného objektu s jednotkami nebo jednotky. Zájem o koupi prodávaného objektu s jednotkami nebo prodávaných jednotek je zjišťován prostřednictvím tiskopisu, nazvaného „Prohlášení ke koupi jednotky“, uvedeného v příloze č. 1 těchto „Zásad“, ve kterém stávající nájemce jednotky vyjádří svůj  zájem  či  nezájem  o  její  koupi.

4.       Prodej objektu s jednotkami nebo jednotek bude zahájen pouze v případě, že o jejich koupi projeví zájem nejméně 60 % stávajících nájemců. Pokud je zájem nájemců o koupi objektu s jednotkami nebo jednotek dostatečný (nejméně 60 % zájemců z řad nájemců), přistoupí Město Litoměřice, prostřednictvím OSMMk  vlastnímu prodeji objektu s jednotkami nebo jednotek.

5.       Všem stávajícím nájemcům, uvedeným v  odstavci 3 tohoto článku  musí být doručena „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto „Zásad“) nebo je jim tato předána osobně na OSMM po předchozí výzvě na její převzetí, což na místě potvrdí svým podpisem s přesným uvedením data tohoto převzetí. Zároveň s tím budou seznámeni se způsobem a podmínkami prodeje objektů s jednotkami nebo jednotek. Definitivní zájem o koupi objektu s jednotkami nebo jednotek příslušní nájemci potvrdí v  tiskopisu, nazvaném „Prohlášení k nabídce o prodeji jednotky“, uvedeného v příloze č. 3 těchto „Zásad“, ve kterém se zavazují zaplatit nabídkovou cenu za objekt s jednotkami nebo jednotku (kupní cena), a to způsobem, pro který se rozhodli (tři varianty úhrady kupní ceny – viz čl. IV. těchto „Zásad“), a do doby předání nebo doručení uvedeného tiskopisu složit na účet Města Litoměřice zálohu na kupní cenu ve výši 5 000,- Kč. Zároveň jsou příslušní nájemci v uvedeném tiskopisu povinni, za účelem sepsání kupní smlouvy, vyplnit i osobní údaje. Předmětný tiskopis jsou příslušní nájemci povinni předat nebo doručit OSMM nejpozději do 6-ti měsíců ode dne převzetí tiskopisu, nazvaného „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto „Zásad“).

6.       V případě, že příslušný nájemce nepřijme nabídku k prodeji objektu s jednotkami nebo jednotky ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne, kdy mu byl tiskopis, nazvaný „Nabídka k prodeji jednotky“ doručen (předán) a následně odmítne výměnu jednotky, je-li mu Městem Litoměřice učiněna, za jinou jednotku v majetku Města Litoměřice, která nebude předmětem prodeje a koupě nebo směnu jednotky s jiným nájemcem jednotky v majetku Města Litoměřice, která není předmětem prodeje a koupě, který však má o její koupi zájem, může být předmětná jednotkapředmětem prodeje a koupě třetí osobě, a to formou veřejné nabídky (viz čl. V. těchto „Zásad“). Tomuto prodeji však musí předcházet ještě „druhá“ (poslední) nabídka za odhadní, tj. nesníženou cenu (bez úpravy koeficientem) a  teprve po třech měsících od jejího doručení popřípadě od osobního předání této nabídky, může město přistoupit k prodeji třetím osobám (viz. čl. V. těchto „Zásad“)

7.       Při prodeji a koupi objektů  s  jednotkami  podle  občanského zákoníku, činí lhůta  k  vyjádření zájmu o koupi objektu s jednotkami (koupi podílu na nemovitosti30 dnů. Pokud se v  uvedené  lhůtě  příslušný nájemce k nabídce prodeje a koupě písemně nevyjádří, má se za to, žeo předmět prodeje a koupě nemá zájem. U objektů prodávaných podle zákona o vlastnictví bytů, lhůta pro vyjádření se příslušných nájemců podle ust. § 22 odst. 1 činí  6 měsíců  a  její běh počíná dnem, kdy byla příslušnému nájemci nabídka učiněna, tj. dnem převzetí popřípadě doručení tiskopisu, nazvaného „Nabídka k prodeji jednotky“ (viz. příloha č. 2 těchto „Zásad“). V případě, že příslušný nájemce neprojeví o předmět prodeje a  koupě v zákonem stanovené lhůtě zájem a neučiní tak ani na „druhou“ nabídku, může být jednotka nabídnuta k prodeji třetí osobě, a to formou veřejné nabídky (viz. čl. V. těchto „Zásad“).

8.       Jednotka, která zůstala i po již ukončeném prodeji jednotek v objektu v majetku Města Litoměřice a která  není nadále určena k pronájmu, je nabídnuta k prodeji třetí osobě formou veřejné nabídky (viz. čl. V. těchto „Zásad“).

9.       Prodej objektů s jednotkami nebo jednotek zajišťuje OSMM MěÚ v Litoměřicích ve spolupráci s  advokáty, popř. jinými osobami, kteří sepisují na straně kupujícího kupní smlouvy a odbornými firmami, které zajišťují potřebné podklady (prohlášení vlastníka, znalecké posudky, popř. i jiné služby) nutné pro prodej objektů s jednotkami nebo jednotek a které k tomu byly určeny na základě výběrového řízení a následně schváleny RM.

10.   Advokáti, popř. i jiné osoby, které při prodeji objektů s jednotkami nebo jednotek zastupují kupující jsou povinni návrh předmětné kupní smlouvy předložit OSMM, který jí po její kontrole, postoupí k podpisu starostovi Města Litoměřice.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, o jejichž prodeji bylo ZM rozhodnuto v době před platností těchto „Zásad“ budou prodávány za podmínek a za ceny, za které byly nájemníkům již nabídnuty.

2.       Objekty s jednotkami nebo jednotky, o jejichž prodeji bylo ZM rozhodnuto již v době platnosti těchto  „Zásad“budou předmětem prodeje a koupě ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni, kdy byly příslušným nájemcům nabídnuty k prodeji.

3.       Kupní cena objektů s jednotkami nebo jednotek bude stanovena na základě znaleckého posudku, zpracovaného odbornou firmou podle platné vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato  kupní cena  může být ještě upravena dále v  textu uvedeným  koeficientem pro úpravu kupní ceny.

4.       Ceny pozemků pod prodávanými objekty s jednotkami budou rovněž stanoveny na základě znaleckého posudku, zpracovaného odbornou firmou podle platné vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.o oceňovánínemovitostí  a  o  změně některých  zákonů, ve  znění  pozdějších  předpisů. Také cena pozemku může být ještě upravena dále v  textu uvedeným  koeficientem pro úpravu kupní ceny.

5.       Koeficienty pro úpravu kupní ceny objektů s jednotkami nebo jednotek, vč. příslušné části pozemku, podle jejich stáří a podle lokality  v níž se ve městě nacházejí  schvaluje  výhradně ZM  a  až následně schvaluje  i  nabídkové kupní ceny, které jsou již příslušným koeficientem upraveny a za které jsou tyto objekty s jednotkami, popř. samotné jednotky nabízeny stávajícím nájemníkům.

6.       Nabídková kupní cena  je tedy určena tak, že ke  kupní  ceně objektu s jednotkami nebo jednotky bude připočtena cena poměrné části pozemku, připadající na příslušný podíl na objektu nebo k příslušné jednotce a následně je upravena příslušným koeficientem. Cena poměrné části pozemku je tak součástí  nabídkové kupní ceny.

7.       Daň z převodu nemovitostí je povinen příslušnému správci daně podle zákona   č. 357/1992 Sb.o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit prodávajícíSprávní poplatky spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí a náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy je povinen zaplatit kupující.

8.       Náklady spojené se zpracováním prohlášení vlastníka, znaleckého posudku, popř. jinými službami, spojenými s prodejem objektů s jednotkami nebo jednotek, je povinen zaplatit kupující v dohodnuté ceně, která nesmí přesáhnout částku 3 500,- Kč (dále jen poplatek)  a  bude připočtena ke kupní ceně.

9.       V případě, že se prodej podílu na objektu s jednotkami nebo jednotky neuskuteční z důvodů na straně kupujícího/ch, je prodávající oprávněn mu/jim naúčtovat sankční poplatek ve výši 3 500,- Kč, který si je prodávající oprávněn strhnout ze zálohy kupní ceny, složené kupujícím/i  na  účet prodávajícího (viz. odst. 5 čl. III těchto „Zásad“).

10.   Při prodeji jednotky s nájemníkem (prodej třetí osobě veřejnou nabídkou) bude kritériem pro uzavření kupní smlouvy s  kupujícím nejvyšší nabídnutá kupní cena, přičemž minimální kupní cena jednotky bude, stejně jako u ostatních prodávaných jednotek, stanovena na základě znaleckého posudku.

11.   Kupující, kterým může být příslušný(í) nájemce(i) nebo právnická osoba tvořená příslušnými nájemci, je oprávněn kupní cenu uhradit dále uvedenými způsoby:

a)zaplacení kupní ceny najednou v hotovosti v době před uzavřením kupní smlouvy - v takovém případě má kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 10 %.

b)zaplacení kupní ceny ve třech rovnoměrných po sobě jdoucích splátkách s tím, že 1. splátka bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy2. splátka do 1 roku ode dne podpisu kupní smlouvy a 3. splátka do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy - v tomto případě má kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 5 %,

c)zaplacení kupní ceny prostřednictvím stavebního spoření, tak, aby k její úhradě došlo nejpozději do 6 let ode dne uzavření kupní smlouvy s tím, že výše cílové (naspořené) částky musí odpovídat výši kupní ceny – v tomto případě  nemá kupující nárok na slevu  z  kupní ceny.

12.   Podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. b) a c) předchozího odstavce je vznik předkupního

13.   zástavního práva ve prospěch prodávajícího, a to do doby zaplacení kupní ceny. Dále jsou podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. c) předchozího odstavce ve smlouvě o stavebním spoření sjednané pravidelné měsíční úložky a vinkulace cílové (naspořené)částky ve výši kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

14.   V případě prodeje celých objektů s jednotkami (prodej do podílového spoluvlastnictví dle občanského zákoníku)  je kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku ke dni jejich prodeje a je splatná nejpozději v den uzavření kupní smlouvy.

15.   Nezaplatí-li kupující kteroukoliv ze splátek v dohodnutém termínu, ztrácí výhodu splátek a je povinen zbývající část kupní ceny zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy měla být neuhrazená splátka zaplacena. V případě, že se kupující ocitne s placením kupní ceny nebo její části v prodlení je povinen prodávajícímu platit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

16.   V případě, že by kupující chtěl objekt s jednotkami nebo jednotku, nabývané do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, prodat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zcizit do doby, než kupujícímu uhradí celou kupní cenu, je povinen objekt s jednotkami nebo jednotku nabídnout ke koupi prodávajícímu za kupní cenuza kterou je kupujesníženou o příslušnou daň z převodu nemovitosti, kterou prodávající příslušnému správci daně odvedl. (Uvedená povinnost má podle ust. § 603 odst. 2 občanského zákoníkucharakter věcného práva a působí tedy i vůči právním nástupcům kupujícího.)

17.   Při prodeji jednotky třetí osobě vzejde dohodnutá kupní cena jednotky z vyhodnocení veřejné nabídky (nejvyšší nabídka učiněná obálkovou metodou), která je splatná nejdříve při uzavření kupní smlouvy a nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření.

Článek V.

Prodej veřejnou nabídkou

1.       Veřejnou nabídkou jsou prodávány ty jednotky, které zůstaly v již prodaných objektech s jednotkami neprodány (viz. čl. III. odst. 6, 7, 8). Formu prodeje veřejnou nabídkou může Město Litoměřice uplatnit i při prodeji jiných nemovitostí (např. pozemků). Prodeje nemovitosti z majetku Města Litoměřice formou veřejné nabídky je oprávněna se zúčastnit pouze fyzická osoba.

2.       Veřejnou nabídkou je jednotka prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu (obálková metoda – viz. čl.IV.odst. 16 těchto „Zásad“). Minimální kupní cena jednotky je stanovena na základě znaleckého posudku (viz. čl. IV. odst. 10).

3.       Informace o prodeji jednotek veřejnou nabídkou jsou zveřejňovány na úřední desce MěÚ v Litoměřicích po dobu 15 dnů po rozhodnutí o jejich prodeji ZM. Před prodejem je zájemcům o jejich koupi umožněna prohlídka jednotek, která probíhá za účasti bytových techniků v předem stanovených termínech.

4.       Účastník veřejné nabídky je povinen OSMM předat, popř. doručit zalepenou obálku s nabídkou, na níž musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, adresa jeho bydliště, popř. telefonní spojení. Na obálku, která musí být jasně označena nápisem „PRODEJ JEDNOTKY“ je dálepovinen uvést přesné označení jednotky (její číslo, název ulice, číslo objektu, a to popisné lomené číslem evidenčním), která je předmětem prodeje a koupě formou veřejné nabídky. Do obálky je účastník veřejné nabídky povinen vložit list papíru, na němž musí být jasně a čitelně uvedena finanční částka, kterou za prodávanou jednotku nabízí. Zároveň s nabídkou je účastník veřejné nabídky povinen do obálky vložit doklad o tom, že na příslušný účet Města Litoměřice složil finanční kauci, která je podmínkou jeho účasti na veřejné nabídce a sdělit číslo účtu, na který mu má být popřípadě kauce vrácena.

5.       Pro účast na veřejné nabídce byly ZM stanoveny finanční kauce, jejichž složení na zvláštní příjmový účet Města Litoměřice, a to nejpozději 5 dnů před zahájením veřejné nabídky, je podmínkou, bez níž se veřejné nabídky nelze zúčastnitDoklad o složení kauce (hotovostní vklad, výpis z účtu apod.) musí být účastníkem veřejné nabídky vložen před jejím zalepením do obálky společně s nabídkou tak, aby bylo možno po jejím otevření ověřit, že je nabídka úplná. Pokud nabídka neobsahuje doklad o složení kauce (hotovostní vklad, výpis z účtu apod.), pak nezbývá než jí z účasti na veřejné nabídce vyřadit. OSMM ověřuje příjem kaucí ve spolupráci s ekonomickým odborem. Číslo zvláštního příjmového účtu Města Litoměřice, na nějž je třeba kauce v nejzazší stanovené době skládat, je zveřejněno na úřední desce MěÚ společně s ostatními informacemi o prodeji jednotky veřejnou nabídkou.

6.       Pro prodej jednotek veřejnou nabídkou byly ZM stanoveny kauce v dále uvedených výších:

a) 30 000,- Kč pro jednotky s minimální kupní cenou do 200 000,- Kč

b) 50 000,- Kč pro jednotky s minimální kupní cenou nad 200 000,- Kč

7.       Kauce propadá ve prospěch Města Litoměřice v případě, pokud ten, kdo učinil nejvyšší nabídku, po oznámení, že se stal vítězem veřejné nabídky, od ní odstoupí. Pak je jednotka prodána tomu, kdo se ve veřejné nabídce o její prodej umístil jako další v pořadí, tj. tomu, kdo učinil další nejvyšší nabídku. Pokud i ten, kdo se ve veřejné nabídce umístil jako druhý v pořadí, od ní odstoupí, je OSMM povinen prodej jednotky veřejnou nabídkou zrušit.

8.       Kauce od neúspěšných účastníků prodeje jednotky veřejnou nabídkou, budou ekonomickým odborem vráceny jejich složitelům, a to nejpozději do 5 dnů po ukončení prodeje jednotky veřejnou nabídkouKauce složená účastníkemkterý učinil nejvyšší nabídku, je při uzavření kupní smlouvy započítána jako záloha na kupní cenu. K uzavření smlouvy o prodeji jednotky musí, mezi prodávajícím a účastníkem, který učinil nejvyšší nabídku, dojít do 30 dnů ode dne, kdy se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami, a to včetně zaplacení kupní ceny.

Článek VI.

Platnost a účinnost těchto „Zásad“

1.       Dnem účinnosti uvedených „Zásad“ se ruší „Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, včetně jejich změn a doplňků schválených ZM v předchozích letech.

2.       Tyto „Zásady“ nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením Zastupitelstvem Města Litoměřice dne

09.08.2007.

3.       Tyto „Zásady“ mohou být  měněny   doplňovány  výhradně usnesením ZM.

V Litoměřicích  dne  9.8.2007

Mgr. Ladislav Chlupáč  v. r.

starosta Města Litoměřice

V případě dotazu, k těmto zásadám, můžete kontaktovat

MěÚ odbor správy majetku města, Mírové nám. 15/7, Litoměřice

NAHORU