Zveřejnění majetkových záměrů RM 11.01.2021

Usnesení z 1. jednání Rady města Litoměřice ze dne 11.01.2021

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Rada města Litoměřice na svém 1. zasedání dne 11.01.2021 po projednání schválila níže uvedený záměr pod č. usnesení:

7/1/2021 záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 11260).

Ve lhůtě zveřejnění (15 dnů) lze sdělit námitky a připomínky, případně podat žádost k výše uvedenému záměru města.

Bližší informace podá Městský úřad Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

Lenka Procházková

tel. 416 916 250
e-mail: lenka.prochazkova@litomerice.cz

Jana Fialová

tel. 416 916 255
e-mail: jana.fialova@litomerice.cz

Zveřejněno: 13.01.2021
Sejmuto: 28.01.2021

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU