Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností B. Braun Avitum s.r.o.

Zveřejnění záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19.06.2015
se společností B. Braun Avitum s.r.o.

dle § 39 odst. 1 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Schváleno Radou města Litoměřice dne 07.09.2020

Jedná se o nájemní smlouvu na prostory k poskytování zdravotních služeb dialyzačního střediska a nefrologické ambulance (prostory sloužící k podnikání) nacházející se ve IV. nadzemním podlaží budovy č.p. 2042 (budova ”F”), která je součástí pozemku parcelní č. 3900/3, v katastrálním území a obci Litoměřice, část obce Předměstí, o celkové podlahové ploše 676 m2.

Nájemní smlouva č. 1506018 ze dne 19.06.2015 byla uzavřena mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, IČO: 00830488, se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, jako pronajímatelem a společnosti B. Braun Avitum s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha, IČO: 61856827, jako nájemcem. Město Litoměřice je právním nástupcem pronajímatele.

Odůvodnění:
Předmětem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě je finanční vypořádání rekonstrukce, kterou v pronajatých prostorách provedl nájemce, tj. společnost B. Braun Avitum s.r.o.. Investice bude nájemci kompenzována formou předplaceného nájemného.

Případné dotazy či připomínky ke zveřejněnému záměru zasílejte nejpozději do 22.09.2020 na:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

nebo emailem na: vaclav.harting@litomerice.cz, popř. telefonicky na tel.: 416 916 259

O uzavření dodatku k nájemní smlouvě rozhodne Rada města Litoměřice po jeho snětí z úřední desky.

Zveřejněno:14.9.2020
Sejmuto: 29.9.2020

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU