Veřejná nabídka k prodeji bytu a garáže v ul. Karla IV., k.ú. Litoměřice

Veřejná nabídka k prodeji věcí nemovitých v ul. Karla IV., k.ú. Litoměřice

Město Litoměřice tímto nabízí k prodeji níže uvedenou neobsazenou bytovou jednotku č. 2174/6 a podíl o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 4014/2 a pozemku parc. č. 4014/1, v ul. Karla IV. č.p. 2174, Předměstí, vše v k.ú. Litoměřice:

bytová jednotka číslo 2174/6, velikost: 2+kk

  • 2. nadzemní podlaží
  • podlahová plocha 71,04 m2

nebytová jednotka - garáž číslo 2174/15, podíl na jednotce 1/2

  • 1. podzemní podlaží
  • podlahová plocha 31,80 m2 vzhledem k celku

spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 4014/1 (zahrada)

spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 4014/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Energetická náročnost budovy E, minimální kupní cena: 2.000.000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 2209-20 ze dne 06.04.2020), výše kauce: 50.000,- Kč.

Prohlídka bytu je možná dne 23.09.2020 od 15.30 hod.

Prodej se realizuje podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na základě usnesení Rady města Litoměřice ze dne 07.09.2020 bude kupující vybrán obálkovou metodou. Zvítězí zájemce s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Uzavření budoucí kupní smlouvy pro poskytnutí úvěru je možné.

Zájemci o koupi přinesou !!!OSOBNĚ!!! (nebo předloží plnou moc k zastupování) dne 05.10.2020 v 15.00 hodin (příjem obálek do 15.10 hodin) na Městský úřad v Litoměřicích do zasedací místnosti „Felixe Holzmanna“ Mírové náměstí 15/7 (přízemí), obálku, která bude jasně označena nápisem: „PRODEJ BYTU“ s informací, o jaký byt se zájemci jedná (číslo bytu, ulice, dům) a bude obsahovat níže uvedené informace. Obálka musí být zalepená!

Otevírání obálek proběhne tamtéž, veřejně před výběrovou komisí dne 05.10.2020 v 15.10 hod.

Do obálky zájemce vloží list papíru, na němž budou čitelně napsány tyto údaje:

  • jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a adresa trvalého bydliště zájemce, popř. kontakt: telefon, e-mail
  • číslo bytové/nebytové jednotky, ulice, číslo popisné a číslo orientační domu
  • částka, kterou zájemce za nemovitost nabízí
  • kopie dokladu o složení kauce v uvedené výši na depozitní účet Města Litoměřice
  • číslo účtu, na který má být zájemci tato kauce vrácena v případě, že jeho nabídka nebude přijata.

Zájemci o koupi bytu mohou být pouze fyzické osoby, které složily výše uvedenou kauci na zvláštní příjmový (depozitní) účet Města Litoměřice, vedený u Komerční banky, a.s. – č.ú.: 6015-1524471/0100, VS 2174, a to vždy pod jménem (jméno a příjmení) uvedeným v odevzdané obálce, tzn., že jméno složitele kauce a zájemce je shodné. Kauce může být poukázána bankovním převodem event. vkladem na výše uvedený bankovní účet, nejpozději 5 dnů před provedením licitace.

Složená kauce bude vrácena nevybraným zájemcům na jejich účty nejpozději 5 dnů po ukončení výběru. Vítěznému zájemci bude kauce odečtena z kupní ceny. V případě, že vítězný zájemce odstoupí od koupě, jeho kauce propadá ve prospěch Města Litoměřice a byt je nabídnut ke koupi dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídky. Pokud i ten zájemce, který se umístil jako druhý v pořadí, od koupě odstoupí, výběr zájemce je zmařen a končí bez výběru kupujícího.

O veškerém prodeji majetku ve vlastnictví Města Litoměřice, tedy i o prodeji bytu vítěznému zájemci rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo města Litoměřice, vítěznému zájemci nevzniká nárok na prodej nemovité věci a uzavření kupní smlouvy do schválení tohoto prodeje v Zastupitelstvu města Litoměřice.

Bližší informace podá MěÚ Litoměřice Odbor správy nemovitého majetku města

Lenka Procházková, DiS.

tel.: 416 916 250
e-mail: lenka.prochazkova@litomerice.cz

Josef Krist, Lenka Černá

tel.: 602 129 898

 

Zveřejněno: 14.09.2020
Sejmuto: 30.09.2020

 

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU