Veřejná licitace prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

Veřejná licitace prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

Veřejná licitace prodeje nepotřebného majetku

Město Litoměřice tímto nabízí k prodeji níže uvedené nemovité věci:

Pozemek parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1235 m2, včetně stavby (jiná stavba) bez čp/če v k.ú. Litoměřice a vyhrazuje si právo určit způsob budoucího využití nabízené nemovitosti.

Jedná se o pozemek parc. č. 4008/51 o výměře 1235 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích. Areál je umístěn na okraji města. Stavba je bývalým vojenským objektem budovaným armádou svépomocí, dlouhodobě neudržovaná, přístupná z ulice Na Vinici přes bývalou vrátnici.

V roce 2019 a 2020 byly provedeny bourací práce, zjištěn výskyt azbestu ve střešní krytině a v podkladních betonech spodní stavby (bylo odstraněno odbornou firmou), dále bylo zjištěno významné statické porušení stavby, které vyžaduje nutnost statického zajištění celého objektu. Na pozemku parc. č. 4008/51 je vedeno věcné břemeno pro Českou republiku – Ministerstvo obrany ČR na inženýrskou síť (teplovod). Napojení veškerých sítí je třeba řešit nově, bez možnosti napojení na stávající, které nejsou plně funkční. V rámci této lokality je uvedený pozemek zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako BH – plochy bydlení – bydlení hromadné. Regulativy pro tyto plochy jsou přílohou nabídky.

Budoucí záměry požadujeme konzultovat s městským architektem.

  • minimální kupní cena: 6.093.000 (dle znaleckého posudku č. 16*769*20 ze dne 11.05.2020),
  • výše kauce: 500.000 Kč
  • prohlídka nemovitosti je možná na základě telefonické dohody na tel. č.: 416 916 250, 416 916 258 a 416 916 259, popř. e-mailové korespondence (lenka.prochazkova@litomerice.cz nebo vaclav.harting@litomerice.cz)

Prodej se realizuje podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na základě usnesení Rady města Litoměřice ze dne 11.05.2020, č. usnesení 257/9/2020, bude kupující vybrán veřejnou licitací. Zvítězí zájemce s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově před podpisem kupní smlouvy; uzavření budoucí kupní smlouvy pro poskytnutí úvěru je možné. Zájemci o koupi nemovité věci mohou být fyzické i právnické osoby.

Zájemci o koupi se !!!OSOBNĚ!!! zúčastní (popř. zmocněnec předloží plnou moc k zastupování) dne 02.06.2020 v 15.00 hodin veřejné licitace, která proběhne v zasedací místnosti „Felixe Holzmanna“ na Městském úřadě Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (přízemí).

Licitaci může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné ve výši 100 Kč. Účastník licitace složí do pokladny licitátora vratnou zálohu ve výši 500 Kč na vydání licitačního čísla. Výše příhozu je 10.000 Kč. Účastník licitace je povinen složit kauci ve výši 500.000 Kč na zvláštní příjmový (depozitní) účet Města Litoměřice, vedený u Komerční banky, a.s. – č.ú.: 6015-1524471/0100, VS 400851, a to vždy pod jménem fyzické osoby (jméno a příjmení) nebo názvem právnické osoby, tzn., že identifikace složitele kauce a zájemce o koupi je shodná. Kauce musí být poukázána bankovním převodem event. vkladem na výše uvedený bankovní účet, nejpozději 5 dnů přede dnem konání licitace, kterou se zajišťuje splnění všech povinností účastníka licitace dle licitačního řádu (licitační řád přílohou nabídky) a příslušných právních předpisů. Pokud bude s vítězem uzavřena kupní smlouva na prodej nemovité věci, bude kauce započtena na kupní cenu. Složená kauce bude vrácena nevybraným zájemcům o koupi na jejich účty nejpozději 5 dnů po ukončení licitace.

V případě, že vítěz licitace následně před uzavřením kupní smlouvy od koupě odstoupí, přestože zaplatil jistotu (kauci) a podepsal protokol o licitaci, licitace je zmařena a složená jistota (kauce) propadá ve prospěch prodávajícího na úhradu vynaložených nákladů.

O veškerém prodeji majetku ve vlastnictví Města Litoměřice, tedy i o prodeji nemovitosti vítěznému zájemci rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo města Litoměřice. Vítěznému zájemci nevzniká nárok na prodej nemovité věci a uzavření kupní smlouvy do schválení tohoto prodeje v Zastupitelstvu města Litoměřice.

Bližší informace podá:

MěÚ Litoměřice, OSNMM, Mírové náměstí 15/7

Lenka Procházková, e-mail: lenka.prochazkova@litomerice.cz, tel.: 416 916 250

Lenka Jindřichová, e-mail: lenka.jindrichova@litomerice.cz, tel.: 416 916 258

Vyvěšeno: 13.05.2020

Sejmuto: 29.05.2020

Zpracoval: Lenka Procházková
Vyvěsil: Jana Fialová

 Přílohy:
Katastrální mapa (.jpg)

Ortofotomapa (.jpg)

Foto (.jpg)

  Regulativ (.pdf)

Licitační řad 5_20 (.pdf)

NAHORU