POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Odnětí lesního pozemku (PUPFL)

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost - odnětí lesního pozemku (PUPFL)

Kde nás najdete

Adresa: MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kanceláře 473

Úřední hodiny

Pondělí a středa       

07:00 – 17:00 hod.

Úterý a čtvrtek

07:00 – 15:00 hod.

Pátek

07:00 – 13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Martin Košner - tel.: 416 916 170, e-mail: e-mail: martin.kosner@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Podání žádosti, která musí obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to zejména:

•identifikaci žadatele (jméno a příjmení,datum narození, bydliště), 
• podrobné zdůvodnění žádosti, 
• údaje o celkovém rozsahu odnětí nebo omezení, jeho způsob (trvalé, dočasné a dobu), 
• údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa (obec, katastrální území,  parcelní číslo, druh pozemku, výměra, údaje
  o vlastnících, spoluvlastnících či nájemcích pozemků), 
• snímek z mapy katastru nemovitostí, popřípadě geometrický plán, 
• údaje lesního hospodářského plánu (lesních hospodářských osnov) o dotčených lesních porostech, 
• komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů, 
• výpočet poplatků za odnětí, 
• u dočasného záboru návrh plánu rekultivace (pokud je nutný), 
• územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě
  se slučuje územní a stavební řízení,
• vyjádření vlastníka nebo nájemce dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa, 
• vyjádření odborného lesního hospodáře

Formuláře

Odkaz na formulář ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit po nabytí právní moci rozhodnutí a ve lhůtě tímto rozhodnutím stanovené. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Další informace

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

Pokud stavbou dojde k přímému dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa, je třeba provést řízení o odnětí a omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití.

Odnětí může být trvalé (trvalá změna využití pozemků) nebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 a dále přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2

Odnětí pozemků a omezení jejich využívání je řešeno ustanovením § 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

02.09.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu