Vyřazení vozidla

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí oddělení

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  1. platný doklad totožnosti
  2. osvědčení o registraci část II. (technický průkaz)
  3. osvědčení o registraci část I. (osvědčení - malý technický průkaz)
  4. všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou
  5. v případě odcizení vozidla nutno doložit policejní protokol, doklady a tabulky reg. značek, má-li je žadatel k dispozici

V případě že trvá vyřazení déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde se vozidlo nachází a účel jeho využití.

Formuláře

 

 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-%281%29/Elektronicke-formulare/Zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.aspx?lang=cs-CZ

 

 

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti, nebo platební kartou na podatelně odboru dopravy a silničního hospodářství.

vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč

zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel 50,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů

Další informace

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost vlastníka pokud

  • je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu (platná zelená karta)
  • má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

Poté vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci části I. (malý tech. průkaz) a tabulky s přidělenou reg. značkou. Současně vyznačí ukončení vyřazení z provozu do technického průkazu.

Pokud se v textu hovoří o "dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla", rozumí se tím "zelená karta". Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk - na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/registr-vozidel/vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu.html

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.06.2019

NAHORU