Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí oddělení

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.

1. platný doklad totožnosti

2. doklady osvědčující právní zájem

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu nebo podle sídla podnikání vlastníka nebo provozovatele vozidla.

Formuláře

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-%281%29/Elektronicke-formulare/Zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel-%281%29.pdf.aspx?lang=cs-CZ

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti, nebo platební kartou na podatelně odboru dopravy a silničního hospodářství.
Poplatek ve výši 50,- Kč se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká a i v případě negativního nálezu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další informace

Obecní úřad s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

  • fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu,
  • orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.06.2019

NAHORU