Prodej nemovitostí a hrobových zařízení

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Mírové náměstí 15/7,412 01 Litoměřice, 2. Patro – dveře č.117 – pozemky (Lenka Jindřichová)

Úřední hodiny

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
pátek 8.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel. 416 916 259, mobil: 721 616 715,  vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Lenka Jindřichová, tel. 416 916 258, lenka.jindrichova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost o odkoupení: Volnou formou, žádost adresovaná na Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice. Dvojmo podat na podatelnu s tím, že podatelna žádost opatří razítkem
a přidělí jí číslo jednací, přičemž jedno vyhotovení vrátí žadateli. Žádost je možno zaslat i elektronicky.

Žádost musí obsahovat:

  • Označení žadatele: právnická či fyzická osoba (tj. jméno, bydliště, název, sídlo, IČO, telefon či e-mail), popř. jinou adresu pro doručování.
  • Označení předmětu: parcelní číslo pozemku (může se jednat i o část pozemku), katastrální území, č.p. stavby,ulice, či označení hřbitovní stavby (hrobky) – evidenci vede správa hřbitova v Litoměřicích).
  • Odůvodnění žádosti (účel požadovaného nákupu a záměr využití, např, zahrádka, stavební pozemek), může být přiložena situace z katastrální mapy s vyznačením pozemku.

Formuláře

nejsou

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Záměr prodeje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být schválen zastupitelstvem města a zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. Schválení zastupitelstvem předchází projednání v majetkové komisi, která dává doporučení k prodeji. Po zveřejnění záměru se prodej znovu projedná na následujícím zastupitelstvu města, které rozhoduje o konkrétních kupujících. Doba od podání žádosti cca 4 měsíce.

Další informace

Při úplatném převodu se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Za tímto účelem je vypracován znalecký posudek. Náklady spojené s prodejem – znalecký posudek, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, popř. náklady na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu hradí žadatel.

Za správnost údajů zodpovídá

Lenka Jindřichová, tel. 416 916 258, lenka.jindrichova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.02.2016

NAHORU