Oznámení záměru

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí  8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě.

Vedoucí

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Pracovníci
Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti.

To, o jaké konkrétní doklady se bude jednat lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.

Formuláře

PDF  http://www.mmr.cz/getmedia/7eeccefc-b3d5-4446-91ed-2878b8925c2c/OZNAMENI-ZAMERU_1.pdf.aspx?ext=.pdf

DOCX http://www.mmr.cz/getmedia/a69ed255-0afc-4e64-837a-9cf560a4c0cb/OZNAMENI-ZAMERU_1.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků na základě výzvy k zaplacení správního poplatku vydané stavebním úřadem. Výše poplatku bude stanovena podle konkrétní žádosti podané stavebníkem a liší se dle typu a rozsahu stavby, pro kterou má být územní souhlas vydán.

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 96 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.

Pak lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71). V uvedených zákonech jsou lhůty stanoveny na 30 až 90 dnů dle složitosti konkrétního řízení, správní řád umožňuje lhůtu k vyřízení žádosti prodloužit o dobu potřebnou například ke zpracování znaleckého posudku a doručování do ciziny. Do uvedené lhůty se nezapočítává

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další podklady

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.4.2020

NAHORU