Koordinované stanovisko

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek a pátek 07.00 – 15.00

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tedy především identifikaci žadatele, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena, předmět žádosti a podpis žadatele.

Dále je třeba předložit dokumentaci zpracovanou v takovém rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky území a charakter stavby, aby umožnila posouzení záměru stavebníka v rámci vydávání závazných stanovisek (vyjádření) jednotlivých odborů MěÚ Litoměřice z hlediska příslušných právních předpisů.

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatek není stanoven.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Další informace

Zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon, upravuje v § 4 odst. 7 vydávání koordinovaných závazných stanovisek správními orgány (MěÚ Litoměřice), které vykonávají působnost ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů (zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon, lesní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o památkové péči, apod.).

Koordinované závazné stanovisko slouží ke zjednodušení postupů v řízeních podle stavebního zákona a k menšímu zatěžování dotčených osob (stavebníků), když tzv. obíhá po úřadě žádost nikoli občan.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019

NAHORU