Náklady za odtah vozidla

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek a pátek 07.00 – 15.00

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Bc. Andrea Švihelová tel: 416 916 207, andrea.svihelova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.

Doklady, jimiž provozovatel vozidla prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odtažené z důvodu čištění komunikace odstranil včas sám (např. potvrzení o hospitalizaci v nemocnici, zahraniční služební cestě, apod.).

Formuláře

Žádost o splátkový kalendář (.docx)
(lze i volnou formou).

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Cena za odtah je stanovena nařízením Rady města Litoměřice č. 4/2014 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice a činí:.

Náklady za odtah lze uhradit v hotovosti v pokladně Technických služeb města Litoměřice, příspěvkové organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, nebo bezhotovostním převodem
na účet č. 9120471/0100, variabilní symbol: číslo faktury.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty nejsou stanoveny.

Další informace

Jedná se vždy o nucené odtahy vozidel prováděné na základě ust. zákonů, a to v těchto případech:

Nucené odtahy vozidel provádí Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace se sídlem Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice (TSM). Vozidla jsou zpravidla odtažena do areálu TSM (kromě vraků a opuštěných vozidel), odkud jsou vydána provozovateli vozidla nebo osobě, která předloží osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) současně s klíčky od vozidla.

Vozidla odtažená z důvodu čištění komunikace, která si provozovatel nevyzvedne, jsou druhý den vrácena zpět na místo (ulici) odkud byla odtažena. Tuto povinnost má vlastník místní komunikace (Město Litoměřice) z důvodu uplynutí doby, na kterou byla povolena zvláštní úprava dopravního značení v lokalitě, kde probíhalo čištění komunikace. Po provozovateli vozidla jsou pak požadovány náklady i za zpětný odtah. Pokud provozovatel vozidla prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odstranil včas sám, není po něm úhrada nákladů požadována.

Provozovatel, který neuhradí náklady za odtah při převzetí vozidla, obdrží daňový doklad-fakturu k jejich úhradě. Pokud ve lhůtě splatnosti nezaplatí, je mu zaslána předžalobní výzva s náhradní lhůtou k plnění a poté (nezaplatí-li) je dlužná částka vymáhána soudní cestou.

Provozovatel může požádat Radu města Litoměřice o schválení splátkového kalendáře a hradit náklady za odtah ve splátkách.

Upozorňujeme, že osoba, které bylo odtaženo vozidlo se dopustila přestupku podle příslušných právních předpisů a kromě povinnosti hradit náklady za odtah jí bude uložena pokuta za přestupek.

Pokutu může řešit strážník městské policie v tzv. blokovém řízení na místě. Pokud obviněný blokové řízení odmítne, přestupek se projedná v klasickém správním řízení vedeném příslušným odborem MěÚ Litoměřice (odbor dopravy a silničního hospodářství s výjimkou vraků a opuštěných vozidel).

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019