Poplatek za komunální odpad

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9,přízemí vlevo, Odbor ekonomický-  místní poplatky – kancelář č.311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00- 15.00

Vedoucí

Ing. Iveta Zalabáková, tel.416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Formuláře

Není potřeba vyplňovat  formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Sazba poplatku pro poplatníka činí 498,- Kč za kalendářní rok

Forma úhrady:

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Poplatek je splatný do 31.10.příslušného kalendářního roku.

Vznikne- li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15.10.příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Další informace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik či zánik poplatkové povinnosti, a vznik či zánik nároku na osvobození od poplatku. Změnu je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Nebudou- li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Hana Tobiášová, tel: 416 916 443, hana.tobiasova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

01.07.2019