Zápis žáka do ZŠ

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Na základní škole stanovené spádovým obvodem, případně na jiné základní škole zvolené zákonnými zástupci dítěte.

Vyhláška o spádovosti https://www.litomerice.cz/vyhlasky-mesta/6524-vyhlaska-c-6-2017-kterou-se-stanovi-skolske-obvody-zakladnich-skol

S ředitelem školy ve stanoveném termínu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1 dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní jednotný termín je vždy předem uveřejněn na výlepových plochách a na webových stránkách základních škol a města Litoměřice.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce odloží začátek povinné školní docházky ředitel školy o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě přestupu žáka do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce ředitel školy, do které se žák hlásí.

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz zákonných zástupců.
  • Případně posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře viz shora.

Formuláře

Žádost o přijetí obdrží zákonní zástupci na vybrané základní škole

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Rozhodnutí o přijetí se vydává bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

Další informace

Za správnost údajů zodpovídá

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

3.1.2018

NAHORU