Přihlášení k trvalému pobytu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 15.00

Vedoucí

Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

  • občanský průkaz
  • Výpis z listu vlastnictví
  • Vyrozumění z katastru nemovitostí
  • Kupní smlouva opatřená doložkou
  • Nájemní smlouva
  • Podnájemní smlouva
  • Další doklady opravňující přihlášení k trvalému pobytu

Formuláře

  • vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Za přihlášení k trvalému pobytu se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč za osobu.

Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.

Za zprostředkování kontaktu na další osobu se vybírá kolková známka v hodnotě 500 Kč.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

Vlastník nemovitosti

Každý vlastník nemovitosti, může za poplatek 50 Kč, požádat o vydání výpisu osob, které má ve své nemovitosti přihlášeny k trvalému pobytu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

  • okamžitě přímo na místě

Další informace

V případě, že občan, který se přihlašuje k trvalému pobytu, nemá nájemní smlouvu, ani žádný doklad, opravňující byt nebo dům užívat, může toto oprávnění prokázat přímo na tomto pracovišti vlastník nebo pronajímatel nemovitosti (písemně potvrdit tzv. souhlas s přihlášením k trvalému pobytu).

Doručovací adresa

Každý občan má možnost na ohlašovně v místě trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování písemností.

Tuto adresu budou z registru evidence obyvatel využívat pouze zákonem stanovené subjekty (policie, soudy, obecní úřady, apod.), které mají ze zákona přístup do registru evidence obyvatel. Nelze tuto adresu považovat za místo, kam bude automaticky zasílána veškerá korespondence, kterou občanům doručuje poštovní úřad.

Zprostředkování kontaktu

Občan může osobně, po předložení platného dokladu totožnosti, na každém obecním úřadu požádat o zprostředkování kontaktu na další osobu.  Tato žádost je zpoplatněna kolkovou známkou ve výši 500 Kč, vyplněním příslušného formuláře a postoupením této žádosti na Ministerstvo vnitra České republiky. K této žádosti je možné připojit odůvodnění, které bude předáno kontaktovanému.

Kontaktující osobě bude sděleno, zda byly kontaktní údaje kontaktované osobě předány. Pokud kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující vyrozuměn.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že občan nežije na území České republiky a chtěl by ukončit trvalý pobyt, který má vedený v registru evidence obyvatel, dostaví se osobně na ohlašovnu obecního úřadu, kde má trvalý pobyt hlášený nebo na zastupitelský úřad. 

Pokud chce toto oznámení učinit písemně, musí být podpis úředně ověření.

Pokud tímto oznámením občan pověří zástupce, na základě plné moci, mít být ověřeny všechny podpisy.

Dnem ukončení se považuje den, kdy je toto oznámení doručeno ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v žádosti. 

S tímto oznámením odevzdává občan občanský průkaz.

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.6.2019

NAHORU