Sociální pohřby a jejich zajištění

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, druhé patro vlevo, kancelář číslo 118

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.00
Pátek: 8.00 – 13.30
(poslední klient bude obsloužen 15 min před koncem úředních hodin)

Vedoucí

Bc. Miroslav Tamáš, tel. 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Platný občanský průkaz popřípadě doklady související s úmrtím dotyčné osoby (list o prohlídce zemřelého).

Formuláře

Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Zařízení sociálního pohřbu není zpoplatněno, pouze v případě, že pozůstalí, nebo jiné blízké osoby projeví zájem o urnu, je nutné výdaje spojené s vypravením sociálního pohřbu uhradit.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové lhůty od oznámení úmrtí.

Další informace

Základní informace.

Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba zajistí pohřbení obec na jejímž území k úmrtí došlo. Problematiku pohřebnictví upravuje zákon č. 256/2001 Sb., a vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost k vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup

Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické osoby nebo fyzické osoby, která nemůže zajistit pohřbení ze závažných osobních nebo sociálních důvodů. Pohřbení zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
Obec následovně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla, objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny po dobu jednoho roku.
Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení
a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

Kteří jsou další účastníci.

Dědicové.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány.

Pokud je po ukončení dědického řízení po zemřelém určen dědic, je povinen uhradit obci v souladu s ust. §1701 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náklady pohřbu.

Nejčastější dotazy.
  • jaké jsou podmínky sociálního pohřbu ? - pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území města
  • je možné si vyzvednout urnu a za jakých podmínek ? - urnu je možné si vyzvednout po uhrazení pohřbu. Urna je po dobu jednoho roku uložena v krematoriu a po uplynutí této doby je popel rozptýlen na rozptylové loučce.
  • je možné se sociálního pohřbu zúčastnit ? - sociálního pohřbu není možné se zúčastnit. Probíhá jako pohřeb bez obřadu.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Miroslav Tamáš, tel. 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

04.01.2021

NAHORU