Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.2.2020

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic,

které se koná dne 6.2.2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Materiály ke stažení (.pdf)

 

Program:

 1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodů programu
 5. Hlasování o programu
 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020
 2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
 3. Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
 4. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
 5. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
 6. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
 7. Volba soudního přísedícího
 8. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
 9. Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
 10. Zrušení místního poplatků ze psů od 1.1.2021
 11. Prominutí smluvní pokuty

Majetkové záležitosti:

 1. Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
 2. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
 3. Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
 4. Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
 5. Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
 6. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky
 7. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
 1. Informace
 2. Interpelace
 3. Diskuse
 4. Závěr

 

NAHORU