Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 11.4.2019

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11.04.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II. Schválení zápisu minulého jednání

III. Kontrola plnění bodů

IV. Doplnění / stažení bodu programu

V. Hlasování o programu

VI. Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019
 2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
 3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
 4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
 5. Program Regenerace MPR 2019
 6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
 7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“
 8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
 9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
 10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
 11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
 12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO            
 13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
 14. Schválení dohody o splátkách dluhu
 15. Prominutí příslušenství dluhu
 16. Dohoda o splátkách dluhu
 17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
 18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
 19. Pojmenování městské tržnice
 20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
 2. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196//52 v k.ú. Pokratice
 3. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
 4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán)
 5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
 6. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
 8. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

 1. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
 2. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
 4. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
 5. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
 6. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
 7. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 8. Prodej pozemku parc.č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
 9. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
 10. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
 11. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
 12. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.

VIII. Informace

IX. Interpelace

X. Diskuze

XI. Závěr

NAHORU