Materiály pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Litoměřic dne 1.11.2018

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2018-2022, konané dne 1. 11. 2018 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Jana Váchová
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:
Materiály ke stažení (.pdf)

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
 2. Složení slibu členů ZM
 3. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí
 4. Schválení programu
 5. Schválení způsobu volby
 6. Volba starosty města
 7. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů
 8. Volba místostarostů města
 9. Stanovení počtu členů RM
 10. Volba členů RM
 11. Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
 12. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů
 13. Volba předsedů a členů FV a KV při ZM
 14. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
 15. Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
 16. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem Mgr. Petrem Hermannem
 17. Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního místostarosty Ing. Grunda
 18. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
 19. Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
 20. Diskuze
NAHORU