Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 1. 2. 2018

Podkladové materiály

na 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 2. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
12. Schválení poskytnutí půjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 v k.ú. Litoměřice
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 v k.ú. Litoměřice
18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
20. Delegování zástupce města na VH SVS
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování
23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017

Majetkové záležitosti:
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově v Litoměřicích
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

NAHORU