Nařízení Rady města Litoměřic č.3/2011 o provádění zimní údržby na komunikacích

 

Nařízení č. 3/2011

o provádění zimní údržby na komunikacích

Rada města Litoměřice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválila svým usnesením č.853/29/2011 dne 10.11.2011 toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy


1.  Toto nařízení vymezuje rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti   komunikací a schůdností chodníků, cest a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Litoměřice.

Článek 2

Všeobecné podmínky

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt zmírňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje PZÚ 2010-2011, který je přílohou tohoto nařízení.

2.  Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V případě nutnosti může být doba výkonu zimní služby v závislosti na klimatických podmínkách prodloužena.


Článek 3
Závěrečné ustanovení

1.  Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č.4/2009 a 1/2010 – o provádění zimní údržby na   komunikacích, včetně příloh.                                                                                                                                                 2.  Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice).

Mgr. Václav Červín                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                                                                  starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto:

NAHORU