Nařízení Rady města Litoměřic č.2/2011-o placeném stání silničních motorových vozidel

Město Litoměřice

Nařízení Rady města č. 2/2011

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy,

kterým se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2011.

 Rada Města Litoměřice se usnesla dne 25.8.2011 na základě ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb.,                 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení Rady města Litoměřice (dále jen nařízení):

Čl. 1

Zrušující ustanovení

Tímto nařízením se ruší :

Provozní řád parkoviště ,,U Hvězdárny“ schválený Radou města Litoměřice dne 11.04.2006, ve znění nařízení č. 1/2011.

Příloha č.4 nařízení Rady města č. 1/2011.

Čl. 2

Změny ustanovení

Tímto nařízením se mění a doplňuje :

Příloha č.1 se doplňuje o novou III. zónu s cenou za stání 10,-Kč/hod. a provozní dobou Po – Pá : 7-18 hod., So : 7-14 hod., která je stanovena pro tyto lokality : ulice Vojtěšská - parkoviště u parku         za Domem kultury a ulice Krajská - parkoviště U Hvězdárny.

Příloha č.2 u ulice Krajská se doplňuje text - ,,včetně parkoviště U Hvězdárny“.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2011 zůstavájí nezměněna.

Čl. 4
Účinnost

 Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. září 2011.

       místostarosta                                                                                           starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :

 Příloha číslo 1 k Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2011

Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou:

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Provozní doba

I. zóna

       

Dlouhá ulice

Velká Dominikánská

Mostecká

½ hod./10 Kč      

1 a další hodina 20 Kč/hod.

Po – Pá : 7-18 hod.

    So : 7-14 hod.

Mírové náměstí

plošně

 

Tyršovo náměstí

plošně

 

Velká Dominikánská

Zítkova

Anenská

Novobranská ulice

Na Valech

parkoviště        u pošty

II. zóna

       

Na Valech     (u ul. Veitova)

parkoviště             u zahradnictví

 

5  Kč/hod.,            50 Kč/den

Po – So

Veitova ulice

parkoviště             u Okr. soudu

 

Na Valech        ( u ul. Pražská)

parkoviště             u hradeb

 

III. zóna

       

Krajská ulice

parkoviště            U Hvězdárny

 

                        10  Kč/hod.        

Po – Pá : 7 – 18 hod.

So : 7 – 14 hod.

Vojtěšská ulice

parkoviště u parku za Domem kultury

 

        místostarosta                                                                                          starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

Příloha číslo 2 k Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2011

Seznam místních komunikací s placeným stáním vyhrazených osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti:

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

Dlouhá ulice

Okružní křiž. Kocanda

Velká Dominikánská

NON-STOP

Dlouhá ulice

Vnitroblok

 

NON-STOP

Vavřinecká ulice

Wintrova

slepá

NON-STOP

Wintrova ulice

Mostecká

po Vavřinecká

NON-STOP

Mostecká ulice

Kostelní náměstí

Wintrova

NON-STOP

Jezuitská ulice

Mírové náměstí

Jezuitské schody

NON-STOP

Mírové náměstí

po obvodu k chodníku

 

NON-STOP

Dominikánské náměstí

po obou stranách

Dominikánská

NON-STOP

Klášterní ulice

Novobranská

Dominikánské nám.

NON-STOP

Velká Dominikánská

Anenská

Dlouhá

NON-STOP

Zítkova ulice

Velká Dominikánská

Na Valech

NON-STOP

5. května

Okružní

Lidická

NON-STOP

Okružní ulice

Lidická

5. května

NON-STOP

Lidická ulice

Tyršovo náměstí

Mírové náměstí

NON-STOP

Michalská ulice

Mírové náměstí

Krajská

NON-STOP

Veitova ulice

parkoviště             u Okr. soudu

 

NON-STOP

Na Valech (u ul. Veitova)

parkoviště             u zahradnictví

 

NON-STOP

Na Valech (u ul. Pražská)

parkoviště             u hradeb

 

NON-STOP

Krajská, včetně parkoviště               U Hvězdárny

Michalská

Tyršovo náměstí

NON-STOP

Kapucínská

Vavřinecká

Kapucínské nám.

NON-STOP

Kostelní nám.

Kostelní nám.

Mostecká

NON-STOP

Maximální ceny parkovacích karet:

Osoby s trvalým pobytem dle článku 5) odst. 2 písmena a) a b):

Osoby se sídlem či provozovnou dle článku 5) odst. 2 písmeno c):

Maximální cena za vystavení duplikátu parkovací karty v případě zcizení činí 100 Kč.

      

        místostarosta                                                                                                     starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

NAHORU