Nařízení Rady města Litoměřic č.2/2010 - Parkování

Město Litoměřice


Nařízení Rady města č. 2/2010

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy,

v novém úplném znění nahrazujícím znění dosavadních nařízení Rady města Litoměřice č. 7/2005, ve znění nařízení č. 5/2006, č.1/2009 a č. 3/2009.

Rada Města Litoměřic se usnesla dne 2.12.2010 na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města Litoměřic (dále jen nařízení):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se vymezují :

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisynejvýše však na dobu 24 hodin.

(2) Místní komunikace v centru města Litoměřice na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Dále je povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(3) Oblasti v nichž musí mít fyzické či právnické osoby, jimž je povoleno stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2, trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu.

(4) Podmínky za nichž mohou osoby s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou v oblastech vymezených   ve smyslu odst. 3 stát silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2.

(5) Podmínky za kterých mohou fyzické či právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti provádět zásobování těchto provozoven.

Čl. 2
Operátor

(1) Provozovatelem parkovišť na vymezených komunikacích je Město Litoměřice. Parkovací karty vydává a správu parkovišť vykonává pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor).

Čl. 3
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

(2) Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a ostatními platnými právními předpisy.

(3) Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje způsobem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu – parkovacím lístkem.

(4) Cena za stání vozidla musí být zaplacena v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání vozidla. Parkovací lístek – doklad o zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, musí být po celou dobu stání umístěn viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla, lícní stranou směrem ven.

Čl. 4
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti

(1) Na místních komunikacích v centru města Litoměřic uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení je povoleno pouze stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, za účelem podnikání dle živnostenského zákona, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti nebo ke stání silničních motorových vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to  za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(2) Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu zákonem č. 361/2000 Sb.,          o provozu na pozemních komunikacích, a ostatními platnými právními předpisy a tímto nařízením.

(3) Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje parkovací kartou vydanou pro tento účel provozovatelem. Parkovací karta musí být po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě    za jeho čelním sklem, lícní stranou směrem ven.

(4) Oblast obce v níž musí mít fyzické či právnické osoby sídlo nebo provozovnu nebo fyzické osoby místo trvalého pobytu je vymezená v příloze č. 3 tohoto nařízení.

Čl. 5
Podmínky pro vydávání parkovacích karet osobám dle čl. 3

(1) Na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 je povoleno stání držitelům parkovací karty, přičemž parkovací karty vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů operátor (zástupce TSM Litoměřice).

(2) Držitelem parkovací karty ve smyslu odstavce (1) může být:

a) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce, která je držitelem (provozovatelem) osobního automobilu,

b) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce, která užívá na základě smlouvy služební vozidlo     k soukromým účelům,

c) právnická či fyzická osoba se sídlem ve vymezené oblasti, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti.

(3) Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) může být vydána jedna parkovací karta. Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst.2 písm. c) může být vydána jedna parkovací karta. 

(4) Vydání dalších parkovacích karet je možné jen za podmínek :

a) dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti,

b) zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů,

c)splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.

(5) Operátor je před vydáním karty osobě splňující podmínky stanovené tímto nařízením oprávněn požadovat prokázání:

a) trvalého pobytu či trvalého pobytu cizince ve vymezené oblasti obce,

b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj. žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům a nebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,

c)u fyzických či právnických osob umístění sídla či místa podnikání ve vymezené oblasti.

(6) Osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, pokud nesplňují ostatní podmínky stanovené tímto nařízením, může být karta vydaná z důvodů zvláštního zřetele hodných, nazákladě rozhodnutí Rady města Litoměřic.

Čl. 6
Podmínky pro prokazování zaplacení ceny - užívání parkovacích karet 

(1) Způsob užívání a umísťování parkovacích karet vydaných operátorem se řídí místní úpravou silničního provozu a tímto nařízením.

(2) Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:

1.       číslo karty opravňující k stání na vyhrazeném místě,

2.       údaj o době platnosti,

(3) Držitel parkovací karty je povinen při stání silničního motorového vozidla na komunikacích uvedených       v příloze č. 2 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:

1.       karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu,

2.       karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,

3.       je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména předměty způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě,

4.       karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby její text bylsnadno čitelný při pohledu zvenku,

5.       držitel karty je povinen v případě vzniku nepředvídaných okolností (stavební úpravy, údržba komunikace apod.) parkovací místo uvolnit. V takovémto případě je držitel karty oprávněn své vozidlo zaparkovat v místech určených pro parkovací automaty zdarma s vystavenou kartou.

(4) Parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro libovolné vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.

(5) Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována nebo kopírována, jinak je neplatná.

(6) V případě odcizení nebo ztráty karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty.

Čl. 7
Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti.

Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou                  ve vymezené oblasti budou určeny příslušným dopravním značením na základě rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Litoměřice.

(1) Zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti se provádí přednostně v době od 00.°° hodin do 10.°° hodin a od 17.°° hodin do 24.°° hodin.

(2) V době od 10.°° hodin do 17.°° hodin je zásobování provozoven možné při dodržení následujících podmínek:

1.       k zásobování bude použito vozidlo do celkové hmotnosti maximálně 10 tun,

2.       zásobovací vozidlo smí zastavit a stát pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených (zásobovací zálivy),

3.       na vyhrazeném místě smí zásobovací vozidlo stát nejdéle 30 minut.

Čl. 8
Kontrolní činnost a sankce.

(1) Kontrolní činností nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena Městská policie Litoměřice a zástupce operátora.

(2) V případě zjištění nedodržení příslušných ustanovení tohoto nařízení je toto kvalifikováno jako přestupek proti místní úpravě dopravního značení.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením se mění Provozní řád parkoviště ,, U hvězdárny“ schválený Radou města Litoměřice dne 11.4.2006, a to tak, že se z něj vyjímá Ceník parkoviště, který je obsažen v příloze č. 4 tohoto nařízení. Ostatní ustanovení provozního řádu zůstávají nezměněna.

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadních nařízení Rady města Litoměřice č. 7/2005, ve znění nařízení č. 5/2006, č.1/2009 a č. 3/2009,  nejsou tímto nařízením dotčeny.

Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2005 a č. 4/2005 se tímto nařízením ruší.

Čl. 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

       .........................                                                                                           .........................

         místostarosta                                                                                        starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :

Příloha číslo 1 k Nařízení města Litoměřic č. 2/2010

Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Provozní doba

I. zóna

       

Dlouhá ulice

Velká Dominikánská

Mostecká

½ hod./10 Kč      

1 a další hodina 20 Kč/hod.

Po – Pá : 7-18 hod.

    So : 7-14 hod.

Mírové náměstí

plošně

 

Tyršovo náměstí

plošně

 

Velká Dominikánská

Zídkova

Anenská

Novobranská ulice

Na Valech

Parkoviště u pošty

II. zóna

       

Veitova ulice

parkoviště u zahradnictví

 

5 Kč/hod.,            50 Kč/den

Po – So

Veitova ulice

parkoviště u Okr. soudu

 

Pražská ulice

parkoviště u hradeb

 

 

 

       .........................                                                                                           .........................

         místostarosta                                                                                        starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

Příloha číslo 2 k Nařízení města Litoměřic č. 2/2010

Seznam místních komunikací s placeným stáním vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

Dlouhá ulice

Okružní křiž. Kocanda

Velká Dominikánská

NON-STOP

Dlouhá ulice

Vnitroblok

 

NON-STOP

Vavřinecká ulice

Wintrova

slepá

NON-STOP

Wintrova ulice

Mostecká

po Vavřinecká

NON-STOP

Mostecká ulice

Kostelní náměstí

Wintrova

NON-STOP

Jezuitská ulice

Mírové náměstí

Jezuitské schody

NON-STOP

Mírové náměstí

po obvodu k chodníku

 

NON-STOP

Dominikánské náměstí

po obou stranách

Velká Dominikánská

NON-STOP

Klášterní ulice

Novobranská

Dominikánské nám.

NON-STOP

Velká Dominikánská

Anenská

Dlouhá

NON-STOP

Zítkova ulice

Velká Dominikánská

Na Valech

NON-STOP

5. května

Okružní

Lidická

NON-STOP

Okružní ulice

Lidická

5. května

NON-STOP

Lidická ulice

Tyršovo náměstí

Mírové náměstí

NON-STOP

Michalská ulice

Mírové náměstí

Krajská

NON-STOP

Veitova ulice

Parkoviště u Okr. soudu

 

NON-STOP

Veitova ulice

Parkoviště u zahradnictví

 

NON-STOP

Pražská ulice

Parkoviště u hradeb

 

NON-STOP

Krajská

Michalská

Tyršovo náměstí

NON-STOP

Kapucínská

Vavřinecká

Kapucínské nám.

NON-STOP

Kostelní nám.

Kostelní nám.

Mostecká

NON-STOP

Maximální ceny parkovacích karet

Osoby s trvalým pobytem dle článku 5) odst. 2 písmena a) a b)

Osoby se sídlem či provozovnou dle článku 5) odst. 2 písmeno c)

Maximální cena za vystavení duplikátu parkovací karty v případě zcizení činí 100 Kč.

       .........................                                                                                           .........................

         místostarosta                                                                                        starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

Příloha číslo 3 k Nařízení města Litoměřic č. 2/2010

Vymezení oblasti, v niž musí mít osoby žádající o vydání karty trvalý pobyt, sídlo podnikání či provozovnu.

Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 3 odst. 4 musí mít trvalý pobyt, sídlo podnikání, provozovnu či místo výkonu činnosti uvnitř oblasti vymezené následovně:

 • Na Valech ulice
 • Lidická
 • Tyršovo náměstí
 • Krajská ulice
 • Michalská ulice
 • Mírové náměstí
 • Jezuitská ulice
 • Wintrova ulice
 • Mostecká ulice
 • Mezibraní
 • Kapucínská

       .........................                                                                                           .........................

         místostarosta                                                                                        starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

Příloha číslo 4 k Nařízení města Litoměřic č. 2/2010

Ceník parkoviště ,, U hvězdárny“:

Ceny parkovacích karet  :

Osoby v vozidlem určeným pro soukromý provoz  :

Osoby s vozidlem pro podnikání :

Cena za stání při placení formou parkovacího lístku :

 • 10,- Kč/hod.

      .........................                                                                                            .........................

         místostarosta                                                                                        starosta

     Mgr. Karel Krejza                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

NAHORU