Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2009 o placeném stání motorových vozidel

Město Litoměřice

Nařízení Města Litoměřic č. 01/2009,

kterým se mění  a doplňuje Nařízení  Města Litoměřic č. 07/2005,  ve znění Nařízení č. 05/2006 o placeném stání silničních motorových  vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

Rada Města Litoměřic  se na svém zasedání dne  12.2.2009 usnesla vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení Města :

Článek  1

Nařízení Města Litoměřice č. 07/2005, o placeném stání silničních motorových  vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, ve znění Nařízení  Města Litoměřic č. 05/2006, se mění tak, že v příloze  č. 2 se doplňuje komunikace v následujícím rozsahu  :

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

Michalská

Mírové náměstí

Pekařská

NON-STOP

Článek 2

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadního nařízení Města Litoměřice č. 07/2005, ve znění Nařízení č. 05/2006,   nejsou tímto Nařízením Města dotčeny.

Článek 3

Toto nařízení  Města Litoměřic  nabývá účinnosti dnem 1.4.2009.

………………..                                                                         ………………………

  II.místostarosta                                                                                              starosta

     Jiří Landa                                                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

Vyvěšeno dne :   11.3.2009

Sejmuto dne    :

NAHORU