Nařízení Rady města 1/2007 - Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Nařízení Rady města Litoměřice č. 1 /2007

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (dále jen „nařízení“)

Rada města Litoměřic vydává v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků. Nařízení bylo schváleno Radou města Litoměřice dne 31.7.2007.

Článek 1
Obecná část

Toto nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v zastavěném území města Litoměřic (katastrální území Litoměřice a Pokratice) hraničí s místní komunikací a průjezdním úsekem silnice(dále jen vlastníci).

Článek 2
Povinnosti vlastníků

Vlastníkům se stanovuje následující rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti na přilehlém chodníku, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem:

a) vlastníci jsou povinni odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše chodníku, který přiléhá k nemovitosti,

b) závady ve schůdnosti chodníků, přilehlých k nemovitostem vzniklé v průběhu nočních hodin(tj. od 21h do 7,30h) nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh, břečka, zmrazky atd.) jsou vlastníci povinni odstranit nejpozději do 7.30h.

c) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci povinni odstraňovat průběžně během dne, ve kterém závada vznikla nejpozději však do 21h.

d) u chodníků, které jsou výškově provedeny v úrovni vozovky a jsou odděleny od vozovky pouze vizuálně, zapuštěným obrubníkem, dlažbou nebo jiným obdobným způsobem v téže úrovni jako vozovka, jsou vlastníci povinni zajistit schůdnost takového chodníku v šířce 2m, pokud je takovýto chodník užší tak po celé šířce.

Článek 3
Způsoby odstraňování závad ve schůdnosti

Vlastníci jsou povinni odstraňovat závady ve schůdnosti tímto způsobem:

I. Závady v zimní období:

a) v zimním období oškrabáním zmrazků, odmetením nebo odhrnutím sněhu či sněhové břečky, dále posypáním chemickými nebo zdrsňovacími materiály.

b) Při odstraňování sněhu, sněhové břečky a zmrazků na místech, které slouží také jako nástupní prostory veřejné linkové dopravy, jsou vlastníci povinni zajistit, aby nedošlo k ohrožení ani omezení nastupujících a vystupujících osob.

c) Sníh, sněhová břečka a zmrazky budou odstraněny tak, aby nedošlo k ušlapání provozem a k přimrznutí. Při oškrábání, odmetení a odhrnování se sníh, sněhová břečka a zmrazky odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Odstraněný sníh, sněhová břečka a zmrazky se ponechají v hromadách na okraji chodníku při vozovce tak, aby zabíraly co nejmenší plochu.

d) Sníh, břečka a zmrazky se nebudou shrnovat do vozovky a na poklopy tvořící přístupy k inženýrským sítím, na dešťové vpustě a zařízení pod povrchem chodníku, a dále se nebude přihrnovat ke stromům a sloupům veřejného osvětlení a shrnovat před přechody pro chodce, před vchody a vjezdy.

II.Ostatní závady

a) Závady ve schůdnosti, které vznikly jiným znečištěním odstraní vlastník zametením, oškrábáním nebo spláchnutím chodníku.

Závady ve schůdnosti se ve všech případech přednostně odstraňují u vchodů do objektů a před přechody pro chodce.

Článek 4

Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních právních předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne ……………

Sejmuto s úřední desky ………………….

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2007

Mgr. Ladislav Chlupáč starosta

Ing. Ivan Palán
místostarosta

NAHORU