Provozní řád parkoviště „u hvězdárny“

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ „U HVĚZDÁRNY“

Majitel parkoviště :

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
IČ : 00263958, DIČ : CZ00263958

Provozní zajištění parkoviště :

Technické služby města Litoměřice
Na Kocandě 22, Litoměřice
IČ : 00080128

Forma parkoviště :

Placené, nehlídané parkoviště určené pro osobní vozidla

Provozní doba : NON-STOP

Kontrola dodržovaní provozního řádu :

Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeny Technické služby města Litoměřice a Městská policie Litoměřice.

Systém placení formou parkovacího lístku :

 • při vjezdu si řidič odebere parkovací lístek ze stojanu před závorou

 • parkovací lístek si řidič nechá u sebe, nedoporučuje se zanechání ve vozidle

 • před odjezdem z parkoviště se parkovací lístek přiloží čtecímu zařízení na pokladně

 • uhradí se částka za parkovaní uvedená na displeji

 • pokladna vrací přeplatek

 • pokladna vydá na požádání daňový doklad

 • do 15 minut po zaplacení musí zaparkované vozidlo odjet z parkoviště

 • při odjezdu z parkoviště se parkovací lístek přiloží na vyznačené místo výjezdového stojanu a otevře se závora

Systém parkování formou parkovací karty :

 • Na parkovišti je povoleno stání držitelům parkovací karty, přičemž parkovací karty vydává po

zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice.

- Držitelem parkovací karty může být:

a) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti Litoměřic, která je držitelem (provozovatelem) osobního automobilu,

b) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti Litoměřic, která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům,

c) právnická či fyzická osoba se sídlem ve vymezené oblasti, pokud má zde provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti.

- vymezenou oblastí se rozumí oblast Litoměřic vnitřně vymezena těmito ulicemi :

Na Valech, Lidická, Tyršovo náměstí, Krajská, Michalská, Mírové nám., Jezuitská, Wintrova, Mostecká, Mezibraní, Kapucínská.

 • Každé osobě splňující podmínky může být vydána jedna parkovací karta.

- Vydání dalších parkovacích karet je možné jen za podmínek :

 1. dostatečné kapacity parkovacích stání na parkovišti

 2. zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů

 1. splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto řádem parkoviště

- Pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice, které zajišťují prodej parkovacích karet, je před vydáním karty osobě splňující podmínky stanovené řádem parkoviště oprávněn požadovat prokázání:

a) trvalého pobytu (nebo trvalého pobytu cizince) ve vymezené oblasti Litoměřic,

b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj. žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům a nebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce

 1. u fyzických či právnických osob umístění sídla či místa podnikání ve vymezené oblasti,.

- Osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, pokud nesplňují ostatní podmínky stanovené tímto řádem parkoviště, může být karta vydaná z důvodů zvláštního zřetele hodných, nazákladě rozhodnutí Rady města Litoměřic.

 Podmínky pro prokazování zaplacení ceny - užívání parkovacích karet 

- Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. číslo karty opravňující stání na vyhraženém místě

 2. údaj o době platnosti,

- Držitel parkovací karty je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na parkovišti dodržovat tyto podmínky:

  1. karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu v průhledném pouzdře

  2. karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,

  3. je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména předměty způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě,

  4. karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby její text bylsnadno čitelný při pohledu zvenku.

  5. držitel karty je povinen v případě vzniku nepředvídaných okolností (stavební úpravy, údržba komunikace apod.) parkovací místo uvolnit. V takovémto případě je držitel karty oprávněn své vozidlo zaparkovat v místech určených pro parkovací formou parkovacího lístku zdarma s vystavenou kartou

- Parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro

libovolné vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.

- Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována nebo kopírována, jinak je neplatná.

 • V případě odcizení nebo ztráty karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty.

 

CENÍK PARKOVIŠTĚ „U HVĚZDÁRNY“

Ceny parkovacích karet :

Osoby s vozidlem určeným pro soukromý provoz :

 • 1.000,-Kč / rok za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

 • 2.000,-Kč / rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

Osoby s vozidlem pro podnikání :

 • 5.000,-Kč / rok pro první kartu

 • 8.000,-Kč / rok pro každou další kartu

Cena za stání při placení formou parkovacího lístku :

 • 5 Kč/hod.

Řád parkoviště byl schválen radou města dne 11.04.2006

Provozní řád nabývá účinnosti dne 15.5.2006

NAHORU