Nařízení Města Litoměřic č. 04/2005 - O placeném stání silničních motorových vozidel

Město Litoměřice

Nařízení Města Litoměřice č. 04/2005,

kterým se doplňuje Nařízení Města Litoměřic č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

Rada Města Litoměřic se na svém zasedání dne 18.10.2005 usnesla vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města :

Článek 1

Nařízení Města Litoměřice č. 02/2005, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy se doplňuje v příloze č. 2 o komunikaci :

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

Kapucínská

Vavřinecká

slepá

NON-STOP

Článek 2

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadního nařízení Města Litoměřice nejsou tímto nařízením města dotčeny.

Článek 3

Toto nařízení Města Litoměřic nabývá účinnosti dnem 18.11.2005.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Ivan Palán

III.místostarosta

Vyvěšeno dne : 1.11.2005

Sejmuto dne : 18.11.2005

NAHORU