Nařízení Rady města 2/2005 - O placeném stání silničních motorových vozidel

Město Litoměřice

Nařízení  č.  02/2005

o placeném stání silničních motorových  vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

Rada Města Litoměřic se usnesla dne 23.05.2005 na základě § 23 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města Litoměřic (dále jen nařízení):

Čl. 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se vymezují :

      (1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením §23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24 hodin.

(2)     Místní komunikace v centru města Litoměřice na nichž je v souladu  s ustanovením  § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, které mají sídlo nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Dále je povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(3)     Oblasti v nichž musí mít fyzické či právnické osoby, jimž je povoleno stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2), trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu.

(4)     Podmínky za nichž mohou osoby s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou v oblastech vymezených ve smyslu odst. 3) stát silničními motorovými  vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2).

(5)     Podmínky za kterých mohou fyzické či právnické osoby,které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti provádět zásobování těchto provozoven.

Čl. 2

Operátor

(1)     Provozovatelem parkovišť na vymezených komunikacích je Město Litoměřice. Parkovací karty vydává a správu parkovišť vykonává pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor).

 

Čl. 3

Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

(1)     Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

(2)     Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a ostatními platnými právními předpisy.

(3)     Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje způsobem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu – parkovacím lístkem.

(4)     Cena za stání vozidla musí být zaplacena v parkovacím automatu a to na celou dobu stání vozidla. Parkovací lístek – doklad o zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými  předpisy musí být po celou dobu stání umístěn viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla, lícní stranou směrem ven. 

Čl. 4

Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti

(1)     Na místních komunikacích v centru města Litoměřic uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení je povoleno pouze stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami,za účelem podnikání dle živnostenského zákona, které mají sídlo nebo provozovnou ve vymezené oblasti, nebo ke stání silničních motorových vozidel fyzických osob mající místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(2)     Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu zákonem číslo 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a ostatními platnými právními předpisy a tímto nařízením.

(3)     Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje parkovací kartou vydanou pro tento účel provozovatelem. Parkovací karta musí být po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za jeho čelním sklem, lícní stranou směrem ven.

(4)     Oblast obce v níž musí mít fyzické či právnické osoby sídlo nebo provozovnou, nebo fyzické osoby místo trvalého pobytu je vymezená v příloze číslo 3 tohoto nařízení.

 

Čl. 5

Podmínky pro vydávání parkovacích karet osobám dle čl. 3

(1)     Na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 je povoleno stání držitelům parkovací karty, přičemž parkovací karty vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů operátor (zástupce TSM Litoměřice).

(2)     Držitelem parkovací karty ve smyslu odstavce (1) může být:

a) osoba trvale  hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce,  která je držitelem (provozovatelem) osobního automobilu,

b) osoba  trvale  hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce,  která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům,

c) právnická či fyzická osoba se sídlem ve vymezené oblasti, pokud má zde provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti.

(3)     Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2, písm.a) a b) může být vydána jedna parkovací karta, která je vázaná nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu (vázána na SPZ/RZ). Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst.2, písm. c) může být vydána jedna parkovací karta jako přenosná pro potřeby dané osoby – na obchodní jméno firmy, nebo podnikající osoby.

(4)     Vydání dalších parkovacích karet je možné jen  za podmínek :

a)   dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti

b)   zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů

c)       splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením

(5)     Operátor je před vydáním karty osobě splňující podmínky stanovené tímto nařízení oprávněn požadovat prokázání:

a)  trvalého pobytu či trvalého pobytu cizince ve vymezené oblasti obce,

b)  právního vztahu k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj. žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům a nebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce

c)       u fyzických či právnických osob umístění sídla či místa podnikání ve vymezené oblasti,.

    (6) Osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, pokud  nesplňují ostatní podmínky stanovené tímto nařízením, může být karta vydaná z důvodů zvláštního zřetele hodných, nazákladě rozhodnutí Rady města Litoměřic.

 

Čl. 6

Podmínky pro prokazování zaplacení ceny - užívání parkovacích karet

(1) Způsob užívání a umísťování parkovacích karet vydaných operátorem se řídí místní úpravou silničního provozu a tímto nařízením.

(2)  Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:

a)       sériové číslo karty,

b)       údaj o době platnosti,

c)       obchodní jméno nebo SPZ/RZ (registrační značka) vozidla

d)       vymezení oblasti ve které karta platí,

(3) Držitel parkovací karty je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:

a)       karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu

b)       karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,

c)       je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména předměty způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě,

d)       karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby její text bylsnadno čitelný při pohledu zvenku.

(4) Nepřenosná parkovací karta může být oprávněně použita pouze pro vozidlo, jehož SPZ/RZ je na kartě uvedena.

(5)     Přenosná parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro libovolné vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.

(6)     Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována nebo kopírována, jinak je neplatná.

(7)     V případě zcizení karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty.

(8)     V případě změny údaje o vozidle pro které byla karta vydána, může držitel požádat operátora o vystavení nové karty. Tento bude vydán po zaplacení ceny jako za vystavení duplikátu karty.

(9) V případě ztráty karty lze požádat o vydání náhradní parkovací karty.  Tato karta bude vydána 

žadateli s odlišným sériovým číslem, než měla krta původní, po zaplacení ceny jako za vystavení duplikátu karty.

 

Čl. 7

Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti.

Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblast budou určeny příslušným dopravním značením na základě rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Litoměřice.

(1) Zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti se provádí přednostně v době od OO.°° hodin do 10.°° hodin a od 17.°° hodin do 24.°° hodin.

 (2) V době od 10.°° hodin do 17.°° hodin je zásobování provozoven možné při dodržení   následujících podmínek :

a)       k zásobování bude použito vozidlo do celkové hmotnosti maximálně 10 tun

b)       zásobovací vozidlo smí zastavit a stát pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených (zásobovací zálivy)

c)       na vyhrazeném místě smí zásobovací vozidlo stát nejdéle 30 minut

Čl. 8

Kontrolní činnost a sankce.

(1) Kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena Městská policie Litoměřice a zástupce operátora.

(2)     V případě zjištění nedodržení příslušných ustanovení tohoto nařízení je toto kvalifikováno jako přestupek proti místní úpravě dopravního značení.

(3)     Zástupce operátora je oprávněn použít proti přestupci technický prostředek zabraňující odjezdu vozidla (TPZOV - botička) jen na základě rozhodnutí strážníka Městské policie.

(4)     Za manipulaci s prostředky TPZOV je oprávněn operátor účtovat cenu dle sjednanou dle cenových předpisů.

  

Čl. 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem 1. července 2005.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Ivana Palán

III. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.5.2005

Sejmuto z úřední desky dne :

 

Příloha číslo 1 k Nařízení města Litoměřic č. 02/2005

Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou

Název komunikace

Od

Do

Cena za stání

Provozní doba

I. zóna

       
         

Dlouhá ulice

Velká Dominikánská

Mostecká

1. hod.10 Kč 2.a další  hod. 20Kč/hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Mostecká ulice

Dlouhá

Kostelní náměstí

1. hod.10 Kč 2.a další  hod. 20Kč/hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Mírové náměstí

plošně

 

1. hod.10 Kč 2.a další  hod. 20Kč/hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

 

       

II. zóna

       
         

Tyršovo náměstí

plošně

 

10 Kč / hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Velká Dominikánská

Zídkova

Dlouhá

10 Kč / hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Krajská - lahvárna

plošně

 

10 Kč/ hod

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

         

III. zóna

       
         

Veitova ulice

parkoviště u zahradnictví

 

5 Kč/hod, 25 Kč/den

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Veitova ulice

parkoviště u Okr. soudu

 

5 Kč/hod, 25 Kč/den

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Pražská ulice

parkoviště u hradeb

 

5 Kč/hod, 25 Kč/den

PO – PÁ: 7-17; SO: 7-13

Pro I. a II. zónu je stanovena minimální částka ve výši 5,- Kč na 30 minut.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Ivana Palán

III. místostarosta

 

Příloha číslo 2 k Nařízení města Litoměřic č.02/2005

Seznam místních komunikací s placeným stáním vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

       
       

Dlouhá ulice

Okružní křiž. Kocanda

Velká Dominikánská

NON-STOP

Dlouhá ulice

Vnitroblok

 

NON-STOP

Vavřinecká ulice

Wintrova

slepá

NON-STOP

Wintrova ulice

Mostecká

po Vavřinecká

NON-STOP

Mostecká ulice

Kostelní náměstí

Wintrova

NON-STOP

Jezuitská ulice

Mírové  náměstí

Jezuitské schody

NON-STOP

Mírové náměstí

po obvodu k chodníku

 

NON-STOP

Dominikánské náměstí

po obou stranách

Velká Dominikánská

NON-STOP

Klášterní ulice

Novobranská

Dominikánské nám.

NON-STOP

Velká Dominikánská

Dominikánské nám.

Zídkova

NON-STOP

Zítkova ulice

Velká Dominikánská

Na Valech

NON-STOP

Novobranská ulice

Na Valech

Parkoviště u pošty

NON-STOP

5. května

Okružní

Lidická

NON-STOP

Okružní ulice

Lidická

5. května

NON-STOP

Lidická ulice

Tyršovo náměstí

Mírové náměstí

NON-STOP

Michalská ulice

Mírové náměstí

Krajská

NON-STOP

Veitova ulice

Parkoviště u Okr. soudu

 

NON-STOP

Veitova ulice

Parkoviště u zahradnictví

 

NON-STOP

Pražská ulice

Parkoviště u hradeb

 

NON-STOP

Krajská

Michalská

Tyršovo náměstí

NON-STOP

Maximální ceny parkovacích karet

Osoby s trvalým pobytem dle článku 5) odst. 2 písmena a) a b)

 • 1000 Kč / rok za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem vázanou na SPZ/RZ
 • 2 000 Kč / rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem vázanou na SPZ/RZ

Osoby se sídlem či provozovnou dle článku 5) odst. 2 písmeno c)

 • 5 000 Kč / rok pro první kartu vázanou přenosně na jméno firmy
 • 8 000 Kč / rok pro každou další kartu či kartu vázanou přenosně na jméno firmy

Maximální cena za vystavení duplikátu parkovací karty v případě zcizení či změny údaje RZ na kartě činí 100 Kč.

Manipulační poplatek za použití TPZOV (botičky) ……. 250 Kč / ks

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Ivana Palán

III. místostarosta

 

Příloha číslo 3  k Nařízení města Litoměřic č. 02/2005

Vymezení oblasti, v niž musí mít osoby žádající o vydání karty trvalý pobyt, sídlo podnikání či provozovnu.

Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 3 odst.4 musí mít trvalý pobyt, sídlo podnikání, provozovnu či místo výkonu činnosti uvnitř oblasti vymezené následovně:

 • Na Valech ulice
 • Lidická
 • Tyršovo náměstí
 • Krajská ulice
 • Michalská ulice
 • Mírové náměstí
 • Jezuitská ulice
 • Wintrova ulice
 • Mostecká ulice
 • Mezibraní

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Ivana Palán

III. místostarosta

 

Celý text v PDF ( 270kb )

NAHORU