Nařízení Rady města Litoměřic č.4/2013 - o provádění zimní údržby

Město Litoměřice

Nařízení Rady města č. 4/2013 o provádění zimní údržby na komunikacích

Rada města Litoměřice dle § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 42 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává pod usnesením číslo 589/22/2013 ze dne 7.11.2013 toto nařízení včetně přílohy č.1, Plánu zimní údržby 2013 – 2014 (dále jen ,,PZÚ“).

Článek 1

Předmět úpravy

1. Toto nařízení vymezuje rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdností chodníků, cest, průjezdních úseků silnic a přechodů pro chodce na nich umístěných (dále jen přechodů pro chodce), na území města Litoměřice.

Článek 2

Všeobecné podmínky

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt zmírňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje PZÚ 2013-2014, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.
2. Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. 
V případě nutnosti může být doba výkonu zimní služby v závislosti na klimatických podmínkách prodloužena.

Článek 3

Závěrečné ustanovení

1. Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice).
2. Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č. 1/2012 – o provádění zimní údržby na komunikacích, včetně příloh.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Václav Červín
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 11.12.2013.2013
Sejmuto z úřední desky dne : 27.12.2013

 

Plán zimní údržby 2013 - 2014 (PDF)

NAHORU