Nařízení Rady města Litoměřic č.3/2013 - odtah vozidel

Město Litoměřice

Nařízení Rady města č.  3/2013, kterým se mění Nařízení Rady města č. 1/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice

Rada města Litoměřice se usnesla dne  22.10.2013  v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a  § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 4a odst. 1 písm.a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydat  toto nařízení:

Čl.1

Ustanovení nařízení Rady města dotčená změnu

Z dosavadního textu  čl. 2 nařízení Rady města č. 1/2013 se vypouští věta „Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu“

Čl.2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice).  

starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta

Mgr. Karel Krejza

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :

NAHORU