Nařízení Města Litoměřice č.2/2009 odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Město Litoměřice

Nařízení  č.  2 / 2009

kterým se ruší Nařízení č. 1 / 2007

Rada Města Litoměřic se na svém zasedání dne 30.6.2009  usnesla vydat na základě ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení:

Článek 1

Zrušuje se Nařízení č. 1 / 2007  kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

 

Článek 2

Toto nařízení Rady města Litoměřic nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Litoměřice). 

   Jiří Landa                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

   místostarosta                                                                                                 starosta

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

NAHORU