Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2016 - parkování

Město Litoměřice
Nařízení Rady města č. 2/2016

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy,

kterým se mění Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění Nařízení č. 1/2015 a č.1/2016

a kterým se zrušuje Nařízení Rady města č. 2/2015

Rada města Litoměřice se usnesla dne 11.08.2016 na základě ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto Nařízení Rady města Litoměřice (dále jen nařízení):

Čl. 1
Změny ustanovení

1) Tímto Nařízením se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a 1/2016 tak, že se nahrazuje Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 4 novým zněním. Touto změnou se uvedené přílohy mění takto:

  1. Příloha č. 1: se mění v I. zóně (lokalita Dlouhá ulice od ul. Velká Dominikánská do ul. Mostecká, Mírové náměstí, Tyršovo náměstí, Velká Dominikánská od ul. Zítkova do ul. Anenská, Novobranská ulice od ul. Na Valech po parkoviště u pošty) tak, že se zvyšuje cena za stání na 10,- Kč za první půl hodinu, za první hodinu a každou další hodinu se cena zvyšuje na 30,- Kč.
  2. Příloha č. 2: se mění tak, že do seznamu místních komunikací s placeným stáním vyhrazených osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti se doplňuje ulice Ostrovní a ulice Marie Pomocné.
  3. Příloha č. 4: se mění v I. zóně (lokalita Dlouhá ulice od ul. Velká Dominikánská do ul. Mostecká, Mírové náměstí, Tyršovo náměstí, Velká Dominikánská od ul. Zítkova do ul. Anenská, Novobranská ulice od ul. Na Valech po parkoviště u pošty) tak, že se zvyšuje cena za stání na 36,- Kč za prvních 75 minut (první VPL), za každých dalších 75 minut se cena zvyšuje na 36,- Kč (druhý a každý další VPL).

2) Článek 3, odstavec 5 nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a 1/2016 se doplňuje o písmeno f), které zní: „silniční motorová vozidla poháněná výhradně elektrickým hnacím ústrojím“.

 

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2015 se zrušuje.

 

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a č. 1/2016 zůstávají nezměněna.

 

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15. 9. 2016.

 

starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta
Mgr. Karel Krejza

 

Přílohy:
Příloha č. 1 (.pdf)

 Příloha č. 2 (.pdf)

 Příloha č. 4 (.pdf)

 

NAHORU