Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2016 - parkování

Město Litoměřice
Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2016

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice
za účelem organizování dopravy,
kterým se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a č. 2/2015

Rada města Litoměřice se usnesla dne 28. 1. 2016 na základě ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení Rady města Litoměřice (dále jen nařízení):

Čl. 1
Změny ustanovení

Tímto nařízením se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a č. 2/2015 tak, že se nahrazuje Příloha č. 1 a Příloha č. 4 novým zněním. Touto změnou se uvedené přílohy mění takto:

Příloha č.1: se mění ve IV. zóně (lokalita ulice Marie Pomocné - parkoviště u autobusového nádraží) tak, že zůstává zachována cena za stání 5,-Kč za první hodinu, cena za každou další hodinu ve výši 10,-Kč se ruší a cena za celodenní parkování se stanoví ve výši 10,-Kč.

Příloha č. 4: se mění ve IV. zóně (lokalita ulice Marie Pomocné - parkoviště u autobusového nádraží) tak, že cena za stání 13,-Kč za prvních 120 minut (1. VPL) a za dalších 120 minut 18,-Kč (2. a 3. VPL), se ruší a cena za celodenní parkování se stanoví ve výši 13,-Kč.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014 ve znění nařízení č. 1/2015 a č. 2/2015 zůstávají nezměněna.

Čl. 3
Účinnost

 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta  
Mgr. Karel Krejza 

 

Přílohy:
Nařízení Rady města č. 1/2016 (.pdf)

Příloha č. 1 (.pdf)

Příloha č. 4 (.pdf)

NAHORU