Zrušující nařízení č.6/2006

Město Litoměřice
Nařízení  č.  6 / 2006

kterým se ruší Nařízení č. 6 / 2005 a Vyhláška č. 5 / 1995

Rada Města Litoměřic se na svém zasedání dne 13.6.2006  usnesla vydat na základě ustanovení § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení:

Článek 1

Zrušuje se Nařízení č. 6 / 2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v Litoměřicích  ze dne 15. 11. 2005.

Článek 2

Zrušuje se Vyhláška č. 5 / 1995 o zónách s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší a o určení paliva malých zdrojů znečišťování ovzduší ze dne 27. 4. 1995, vydána na základě usnesení městské rady Města Litoměřic.

Článek 3

Toto Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7. 2006.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Jiří Landa
I. místostarosta

Vyvěšeno dne : 14.6.2006

Sejmuto dne: 30.6.2006

NAHORU