Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2019 - parkování

 

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

Nařízení č. 1/2019
o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

 

 

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 8. dubna 2019 usnesla usnesením č. 213/9/2019 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

 

 

Čl. 1
Předmět úpravy

 

Tímto nařízením se vymezují:

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24 hodin.

(2) Místní komunikace v centru města Litoměřice, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Dále je povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(3) Oblasti, v nichž musí mít fyzické či právnické osoby, jimž je povoleno stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2, trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu.

(4) Podmínky, za nichž mohou osoby s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou v oblastech vymezených ve smyslu odst. 3 stát silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2.

(5) Podmínky, za kterých mohou fyzické či právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti provádět zásobování těchto provozoven.

 

Čl. 2
Operátor

(1) Provozovatelem parkovišť na vymezených komunikacích je Město Litoměřice. Parkovací karty vydává a správu parkovišť vykonává pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor).

 

 

Čl. 3
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

(2) Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ostatními platnými právními předpisy.

(3) Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje způsobem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu – místně platným parkovacím lístkem nebo virtuálním parkovacím lístkem (VPL). V takovém případě je dokladem o zaplacení buď přijatá SMS potvrzující zaplacení parkovného pro vozidlo označené v ní uvedenou registrační značkou nebo potvrzení o úspěšné platbě na obrazovce aplikace Sejf (v aplikaci je uložen parkovací lístek se všemi náležitostmi: popisem, platností a kontrolním hash kódem).

(4) Cena za stání vozidla musí být zaplacena buď:

- v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání vozidla, přičemž parkovací lístek – doklad o zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, musí být po celou dobu stání umístěn viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla, lícní stranou směrem ven,

- odesláním krátké textové zprávy v určeném tvaru prostřednictvím mobilního telefonu, a to na celou dobu stání vozidla. Cena parkovného placeného pomocí SMS je stanovena v příloze č. 4 tohoto nařízení.

- prostřednictvím aplikace umožňující úhradu formou elektronických peněz (Aplikace Sejf), VPL je doručen parkujícímu prostřednictvím datového přenosu zabezpečeného aplikací instalovanou v mobilním telefonu parkujícího. Cena parkovného placeného pomocí Aplikace Sejf je stanovena v příloze č. 4 tohoto nařízení.

(5) Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:

a) silniční motorová vozidla označená „parkovacím průkazem vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou“ (do 31.12.2012 taktéž pro vozidla s označením O1 přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) vydaným příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo oprávněným orgánem v zahraničí (příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie),

b) silniční motorová vozidla Městské policie Litoměřice, Policie ČR - opatřených nápisem „POLICIE“, Vězeňské služby ČR – opatřených vodorovným fialovým pruhem po jeho obvodových stranách, popř. nápisem „AMBULANCE“ či „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“, ozbrojených sil ČR – opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“, celních orgánů – opatřených nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů – opatřených nápisem „HASIČI“, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (RZS) při výkonu služby,

c) označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika) při odstraňování havarijních stavů na sítích,

d) silniční motorová vozidla označená parkovací kartou vydanou Městským úřadem Litoměřice,

e) silniční motorová vozidla označená průkazem člena zastupitelstva města Litoměřice,

f) silniční motorová vozidla poháněná výhradně elektrickým hnacím ústrojím.

 

 

Čl. 4
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou

ve vymezené oblasti

(1) Na místních komunikacích v centru města Litoměřic uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení je povoleno pouze stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, za účelem podnikání dle živnostenského zákona, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti nebo ke stání silničních motorových vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

(2) Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ostatními platnými právními předpisy a tímto nařízením.

(3) Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů se prokazuje parkovací kartou vydanou pro tento účel provozovatelem. Parkovací karta musí být po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za jeho čelním sklem, lícní stranou směrem ven.

(4) Oblast obce, v níž musí mít fyzické či právnické osoby sídlo nebo provozovnu nebo fyzické osoby místo trvalého pobytu je vymezená v příloze č. 3 tohoto nařízení.

(5) Na místech vyhrazených pro držitele parkovacích karet smějí na dobu nezbytně nutnou stát silniční motorová vozidla:

a) Městské policie Litoměřice, Policie ČR opatřených nápisem „POLICIE“, Vězeňské služby ČR – opatřených vodorovným fialovým pruhem po jeho obvodových stranách, popř. nápisem „AMBULANCE“ či „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“, ozbrojených sil ČR – opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“, celních orgánů – opatřených nápisem „CELNÍ SPRÁVA“, hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů – opatřených nápisem „HASIČI“, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (RZS) při výkonu služby,

b) označená vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika) při odstraňování havarijních stavů na sítích.

 

Čl. 5
Podmínky pro vydávání parkovacích karet

(1) Na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 je povoleno stání držitelům parkovací karty, přičemž parkovací karty vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor).

(2) Držitelem parkovací karty ve smyslu odstavce (1) může být:

a) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce, která je držitelem (provozovatelem) osobního automobilu,

b) osoba trvale hlášená k pobytu ve vymezené oblasti obce, která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům,

c) právnická či fyzická osoba se sídlem ve vymezené oblasti, pokud zde má provozovnu nebo místo podnikání nebo místo výkonu činnosti.

(3) Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) může být vydána jedna parkovací karta. Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. c) může být vydána jedna parkovací karta.

(4) Vydání dalších parkovacích karet je možné jen za podmínek:

a) dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti,

b) zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů,

c) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.

(5) Operátor je před vydáním karty osobě splňující podmínky stanovené tímto nařízením oprávněn požadovat prokázání:

a) trvalého pobytu či trvalého pobytu cizince ve vymezené oblasti obce,

b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj. žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům anebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,

c) u fyzických či právnických osob umístění sídla či místa podnikání ve vymezené oblasti.

(6) Osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, pokud nesplňují ostatní podmínky stanovené tímto nařízením, může být karta vydaná z důvodů zvláštního zřetele hodných
na základě rozhodnutí Rady města Litoměřice.

 

Čl. 6
Parkovací karty – užívání a prokazování zaplacení ceny

 

(1) Způsob užívání a umísťování parkovacích karet vydaných operátorem se řídí místní úpravou silničního provozu a tímto nařízením.

(2) Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:

a) číslo karty opravňující k stání na vyhrazeném místě,

b) údaj o době platnosti.

(3) Držitel parkovací karty je povinen při stání silničního motorového vozidla na komunikacích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:

a) karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu,

b) karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,

c) je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména předměty způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě,

d) karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku,

e) držitel karty je povinen v případě vzniku nepředvídaných okolností (stavební úpravy, údržba komunikace apod.) parkovací místo uvolnit. V takovémto případě je držitel karty oprávněn své vozidlo zaparkovat v místech určených pro parkovací automaty zdarma s vystavenou kartou.

(4) Parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro libovolné vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.

(5) Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována, pozměňována nebo kopírována, jinak se stává neplatnou a práva spojená s jejím vydáním zanikají bez náhrady.
Zánik těchto práv konstatuje operátor formou písemného sdělení držiteli karty. Proti tomuto sdělení není možné podat opravný prostředek.

(6) V případě odcizení nebo ztráty karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty.

 

 

Čl. 7
Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti

Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti jsou určeny příslušným dopravním značením na základě stanovení místní úpravy silničního provozu vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

(1) Zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti se provádí přednostně v době od 6:00 hodin do 10:00 hodin a od 17:00 hodin do 22:00 hodin.

(2) V době od 10:00 hodin do 17:00 hodin je zásobování provozoven možné při dodržení následujících podmínek:

a) k zásobování bude použito silniční motorové vozidlo do celkové hmotnosti maximálně 10 tun,

b) na vyhrazeném zásobovacím místě smí zásobovací vozidlo stát nejdéle 30 minut.

 

Čl. 8
Kontrolní činnost a sankce

(1) Kontrolní činností nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena Městská policie Litoměřice a zástupce operátora.

(2) V případě zjištění nedodržení příslušných ustanovení tohoto nařízení bude toto kvalifikováno jako přestupek proti zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č. 1/2014, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, včetně změnových nařízení č. 1/2015, č. 1/2016 a č. 2/2016.

 

Čl. 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.5.2019.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

 

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

 

 

Doložka o vyhlášení nařízení
Toto nařízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se nařízení zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 9.4.2019. Sejmuto z úřední desky dne: 24.4.2019.

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí nařízení: Eva Šimková
(razítko, podpis)

 

 Přílohy:
přílohy (.PDF)

VERZE KE STAŽENÍ (.PDF)

 

 

NAHORU