Nástroje pro usnadnění přístupu

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení č.4/2021, kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 

RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

 

Nařízení č. 4/2021, 

kterým se mění Nařízení č. 2/2021,
o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

 

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. listopadu 2021 usnesla usnesením č. 596/25/2021 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

  

Čl. 1
Předmět změny

Čl. 4 „Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám se sídlem nebo provozovnou, místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti“ se nahrazuje novým zněním takto:

Čl. 4
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám se sídlem nebo provozovnou,
místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti

(1) Místní komunikace v centru města Litoměřice, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu v této vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti obce, včetně Ceníku jsou uvedené v Příloze č. 2 tohoto nařízení (I. zóna – Parkovací zóna centrum).  

(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje potvrzením o zaplacení virtuální parkovací karty Centrum.  

 

Čl. 5 „Předplacené parkovací karty Centrum – držitelé, vydávání karet, jejich náležitosti a užívání“ se nahrazuje novým zněním takto:

Čl. 5
Virtuální parkovací karty Centrum – držitelé, placení a registrace

(1) Držitelům virtuální parkovací karty Centrum, kterými jsou osoby uvedené v Čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor) potvrzení o zaplacení a zavede jejich údaje do elektronického systému MPLA.  

(2) Držitelem virtuální parkovací karty Centrum může být kromě osob uvedených v Čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení také fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům.

 (3) Držitelem virtuální parkovací karty Centrum nemůže být osoba s místem trvalého pobytu na ohlašovně MěÚ Litoměřice. 

 (4) Virtuální parkovací karty Centrum jsou registrovány v maximálním počtu 600 karet, pro I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce1)

 (5) Na každou osobu splňující stanovené podmínky může být registrována jedna virtuální parkovací karta Centrum. Registrování dalších virtuálních parkovacích karet Centrum je možné jen za podmínek:
a) dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti obce,
b) zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů uvedené v Ceníku (Příloha č. 2),
c) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.

(6)Operátor je před registrováním virtuální parkovací karty Centrum osobě splňující stanovené podmínky oprávněn požadovat prokázání
a) místa trvalého pobytu fyzické osoby (i cizince) ve vymezené oblasti obce,
b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být virtuální parkovací karta Centrum registrována, tj. žadatel je zapsán jako vlastník nebo provozovatel silničního motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům anebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,
c) u fyzických osob podnikajících či právnických osob umístění sídla či provozovny ve vymezené oblasti obce.

 (7) V systému se k virtuální parkovací kartě Centrum registrují tyto údaje:
a) číslo virtuální parkovací karty Centrum opravňující k stání ve vyhrazené zóně (Příloha č. 2),
b) údaj o době platnosti virtuální karty (1 rok),
c) registrační značku vozidla, pro které je virtuální karta registrována,
d) jméno a příjmení držitele nebo název právnické osoby.

(8) Virtuální parkovací karta Centrum je platná pouze pro jedno vozidlo, a to pro vozidlo jehož registrační značka je registrována v systému.

 

V Čl. 6 „Osvobození od zpoplatnění“ se do odstavce 1 „Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:“ doplňuje písm. i), které zní

i) jednostopá vozidla.

 

Příloha č. 2 se v části „Ceník předplacených parkovacích karet Centrum“ nahrazuje novým zněním takto:

Ceník virtuálních parkovacích karet Centrum:

Osoby s trvalým pobytem nebo nemovitostí ve vymezené oblasti obce:
 1 500,- Kč / rok za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem
 3 000,- Kč / rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem

Osoby se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti obce:
 6 500,- Kč / rok pro první kartu
 10 000,- Kč / rok pro každou další kartu či karty

 

Ostatní ustanovení Nařízení č. 2/2021 zůstávají nezměněna.

 

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení č. 3/2021.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta
                                                        Mgr. Karel Krejza                                                        

 

1) § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 02.12.2021
Sejmuto: 17.12.2021

Zpracoval: Martina Skoková
Vyvěsil: Vladimíra Malá

Přílohy:

 Nařízení č. 4/2021 (.xxx)


 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu