Nástroje pro usnadnění přístupu

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Nařízení č.2/2021 o placení stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 RADA MĚSTA LITOMĚŘICE

 Nařízení č. 2/2021
o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

 Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2021 usnesla usnesením č. 328/13/2021 vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se vymezují:
(1) Místní komunikace nebo jejich úseky (vymezené oblasti obce), které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1, viz Článek 3 tohoto nařízení.
(2) Místní komunikace v centru města Litoměřice (vymezené oblasti obce), na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které májí sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů2, viz Článek 4 tohoto nařízení.
(3) Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení, včetně podmínek pro vydávání a užívání parkovacích karet. Osvobození od zpoplatnění.
(4) Podmínky, za kterých mohou fyzické či právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce provádět zásobování těchto provozoven.
(5) Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy3 je stanovena v Ceníku uvedeném v přílohách tohoto nařízení.

Čl. 2
Správa komunikací

 (1) Správcem zpoplatněných pozemních komunikací je Město Litoměřice. Správu zpoplatněných pozemních komunikací vykonává prostřednictvím příspěvkové organizace města Technické služby města Litoměřice (TSM).

Čl. 3
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, včetně Ceníku, jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Cena za celou dobu stání vozidla musí být zaplacena jedním z těchto způsobů:
- v parkovacím automatu (transakce je evidována v systému a plátce obdrží parkovací lístek),
- prostřednictvím aplikace MPLA (transakce je evidována v systému a plátce obdrží potvrzení do svého komunikačního zařízení). 
(3) Zaplacení sjednané ceny jak v parkovacím automatu, tak prostřednictvím aplikace MPLA je prokázáno zadáním registrační značky vozidla, kdy se informace o zaplacení za toto konkrétní vozidlo promítne do systému, na nějž je napojena Městská policie Litoměřice.  

Čl. 4
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám se sídlem nebo provozovnou,
místem trvalého pobytu nebo nemovitostí ve vymezené oblasti

(1) Místní komunikace v centru města Litoměřice, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu v této vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v této vymezené oblasti obce, včetně Ceníku jsou uvedené v Příloze č. 2 tohoto nařízení (I. zóna – Parkovací zóna centrum).(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje předplacenou parkovací kartou Centrum.
(3) Předplacená parkovací karta Centrum – doklad o zaplacení sjednané ceny, musí být po celou dobu stání umístěna viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla lícní stranou směrem ven, tak aby údaje na kartě byly čitelné.

Čl. 5
Předplacené parkovací karty Centrum – držitelé, vydávání karet, 
jejich náležitosti a užívání

(1) Předplacené parkovací karty Centrum vydává osobám uvedeným v Čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení
po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor). 
(2) Držitelem předplacené parkovací karty Centrum může být dále fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a která užívá na základě smlouvy služební vozidlo k soukromým účelům.
(3) Držitelem předplacené parkovací karty Centrum nemůže být osoba s místem trvalého pobytu na ohlašovně MěÚ Litoměřice.
(4) Předplacené parkovací karty Centrum jsou vydávány v maximálním počtu 550 karet, pro I. zónu – Parkovací zónu centrum, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na místních komunikacích ve vymezené oblasti obce4
(5) Každé osobě splňující stanovené podmínky může být vydána jedna předplacená parkovací karta Centrum. Vydání dalších předplacených parkovacích karet Centrum je možné jen za podmínek:
     a) dostatečné kapacity parkovacích stání ve vymezené oblasti obce,
     b) zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů uvedené v Ceníku (Příloha č. 2),
     c) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.
(6) Operátor je před vydáním předplacené parkovací karty Centrum osobě splňující stanovené podmínky oprávněn požadovat prokázání
     a) místa trvalého pobytu fyzické osoby (i cizince) ve vymezené oblasti obce,
     b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být předplacená parkovací karta Centrum vydána, tj. žadatel je zapsán jako vlastník nebo provozovatel silničního          motorového vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům anebo předloží potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,
     c) u fyzických osob podnikajících či právnických osob umístění sídla či provozovny ve vymezené oblasti obce.
(7) Předplacená parkovací karta Centrum musí obsahovat tyto náležitosti:
     a) číslo předplacené parkovací karty Centrum opravňující k stání ve vyhrazené zóně (Příloha č. 2),
     b) údaj o době platnosti karty,
     c) registrační značku vozidla, pro které je vydána.
(8) Předplacená parkovací karta Centrum může být oprávněně použita pouze pro jedno vozidlo, a to pro vozidlo jehož registrační značka je uvedena na kartě.
(9) Předplacená parkovací karta Centrum nesmí být, jakkoliv upravována, duplikována, pozměňována nebo kopírována, jinak se stává neplatnou a práva spojená s jejím vydáním držiteli zanikají bez náhrady. Zánik těchto práv konstatuje operátor formou písemného sdělení držiteli předplacené parkovací karty Centrum. Proti tomuto sdělení není možné podat opravný prostředek.
(10) V případě odcizení nebo ztráty předplacené parkovací karty Centrum, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu stanovené v Ceníku (Příloha č. 2).

Čl. 6 
Osvobození od zpoplatnění

(1) Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro:
     a) silniční motorová vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou     postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká,
     b) silniční motorová vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo
           1. Vězeňské služby České republiky,
           2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
           3. složky integrovaného záchranného systému, Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE",
     c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
     d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA",
     e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",
     f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“,
     g) označená silniční motorová vozidla při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,
     h) silniční motorová vozidla správce zpoplatněné pozemní komunikace.

Čl. 7
Omezení zásobování

 Podmínky pro zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti obce jsou určeny příslušným dopravním značením na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vydaného příslušným správním orgánem5

Čl. 8
Kontrolní činnost a sankce

(1) Kontrolní činností nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení je pověřena Městská policie Litoměřice a Technické služby města Litoměřice.

(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě6, nepůjde-li o porušení postižitelné podle zvláštních právních předpisů7

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města č. 1/2020, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, včetně změnového nařízení č. 1/2021. 

Čl. 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč 

místostarosta
                                                                     Mgr. Karel Krejza                                                                      

                                                          

1 § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2 § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4 § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5 Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice.
6 § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.
7 např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Přílohy:

Nařízení č.2/2021 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu