Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2001

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

o poskytnutých informacích

Městským úřadem v Litoměřicích za rok 2001

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“ předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2001 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo postupováno také v r. 2001 a kterým se stanoví způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běži lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

 • odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů
 • odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ - do 3 dnů
 • vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů
 • poskytnutí informace - do 21 dnů

 

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

 • mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)
 • utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.
 • obchodním tajemstvím ve smyslu §17 zákona č. 513/91 Sb.
 • údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob
 • informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)
 • informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.
 • informacemi o vyšetřování trestných činů
 • výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy
 • informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí
 • osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených zákonem č. 256/99 Sb.
 •  

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

 

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet informací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)

Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

 

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

 • náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč
 • náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč
 • náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč
 • náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč
 • náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč
 • práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

 

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2000 dle zákona č.106/99 Sb.  – O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích):

 

 

Starosta:

            Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace            86

           

 

Místostarosta:

            Písemné informace                     0

            Ústní+telefonické informace            23

                                   

 

Tajemník:

Písemné informace                   0

            Ústní+telefonické informace       86

 

           

Sekretariát:

Písemné informace                   0

            Ústní informace                               61

            Telefonické informace            49

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

          

 

Ekonomický odbor:

            a)  Telefonické informace

 

            -  4x o prodeji akcií České spořitelny v rámci nabídky odkupu firmě Erste Bank,

-  o systému sdílených daní a jejich velikosti v příjmové části rozpočtu města,

-  o přínosu registračních  pokladen u podnikatelů a jejich vztahu k rozpočtu

   města,

            -  o výplatě druhé poloviny 13. platu.

 

            b)  Písemné informace

     

      -   informace o všech druzích akcií v držení města,

      -   informace o způsobech stravování zaměstnanců MěÚ.

 

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Informační centrum:

            Písemné dotazy                                   0

            Ústní dotazy  a telefonické                    23 357

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Odbor správní a OŽÚ :

 

Evidence obyvatel              tel. a ústní informace:            1352

                        písemné:                       180

Matrika                            tel. a ústní informace:            3941

OŽÚ                               tel. a ústní informace:            3582

Stížnosti a přestupky            tel. a ústní informace:            714

Hospodář                      tel. a ústní informace:            680

PO, CO                                    tel. a ústní informace:             1280

                                    písemné:                       26

 

         Informace za úplatu nebyly poskytnuty.

                                                                                 

 

Odbor životního prostředí :

Písemné informace                               18

            Ústní + telefonické informace            612      

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Odbor školství, kultury a sportu:

Všechny informace byly podány ústní formou.

-          v oboru školství                   16

-          v oboru kultury                   156

-          v oboru sportu               41

-          ostatní                   57

Celkem podaných ústních informací 270

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

            Písemné informace                   0

            Ústní informace                                  0

            Telefonické informace               2531

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Stavební úřad města:

Písemné informace                   3

Odmítnutí poskytnutí informace            1

            Ústní + telefonické informace            4726

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech zahrnuty.

 

 

Odbor rozvoje města:

Písemné informace                   55

            Ústní informace                                  594

            Elektronickou poštou                 23

            Jedna z informací nemohla být elektronickou poštou vyřízena pro zavirování.

Za poplatek byla podána 1 informace.

 

 

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství:

Písemné informace                   0 

            Ústní + telefonické informace            cca 65 především v souvislosti s identifikací parcel a přidělování bytů .

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

          

 

Městská policie v Litoměřicích:

            Písemné informace                   0

            Ústní + telefonické informace            150

            Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:

 

            Počet podaných písemných žádostí o informace            284

            Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                     0

 

 

            Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly požadovány.

 

 

 

 

V Litoměřicích, 14.2.2002

 

Jiří Landa, v. r.

starosta města

NAHORU